Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-03-2006.]
Geldend van 13-03-2004 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 17 december 2003, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Adviescommissie voor de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden voor het jaar 2004 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2004)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Adviescommissie dierenen dierenbenodigdheden;

Besluit

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

  • b. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 3

Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden wordt uitgeoefend, met uitzondering van ondernemingen die uitsluitend in de vorm van ambulante handel worden gedreven.

§ 2. De heffing

Artikel 4

  • 1 Aan degenen die een onderneming drijven, als bedoeld in artikel 3, wordt voor het jaar 2004 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de Adviescommissie voor de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden door middel van collectieve promotie.

  • 2 De heffing bedraagt € 97,88 voor iedere verkoopplaats waarin de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden wordt uitgeoefend.

  • 3 Ondernemingen waarin minder dan 2 personen werkzaam zijn, komen in aanmerking voor een reductie van € 34,88 op de heffing van € 97,88.

  • 4 De bestemmingsheffing als in dit artikel bedoeld bedraagt maximaal €5.818,91.

Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden bekend gemaakt.

Den Haag, 17 december 2003

F.A. Kolkman

voorzitter

E.E. van de Lustgraaf

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 26 februari 2004 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 27 februari 2004, nr. ME/MW 4013633.

Terug naar begin van de pagina