Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Bulgarije (Sofia)(1940–1941) 1947–1954)

Geldend van 18-01-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 december 2003, nr. DDI/ST/reg 8/2003, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het gezantschap te Bulgarije (Sofia) gevestigd te Belgrado, (1940–1941) 1947–1954

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van het gezantschap te Bulgarije (Sofia) gevestigd te Belgrado, (1940–1941) 1947–1954, de in kolom 1 van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in kolom 2 van deze tabel genoemde jaartal.

Inventaris-

nummer

Geheel openbaar met

ingang van 1 januari:

33

2026

34

2030

35

2028

36

2030

37

2027

38

2029

39

2029

40

2028

41

2023

42

2025

43

2030

44

2030

45

2028

46

2026

47

2028

48

2028

50

2024

51

2026

52

2028

53

2027

54

2024

55

2029

56

2025

134

2023

135

2026

136

2012

138

2023

139

2023

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Publicatie van gegevens uit de archief bescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. Dit besluit zal als bijlage bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het gezantschap Belgrado 1944, 1945–1954’ worden gevoegd.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina