Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Medan (1950–1957), enz.)

Geldend van 18-01-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 december 2003, nr. DDI/ST/reg 7/2003, houdende beperking van de openbaarheid van de commissariaten te Medan (1950–1957), Bandung (1950–1957), Semarang (1950–1957), Bandjarmasin (1951–1957), Makassar (1950–1957) en Palembang (1950–1957)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van de archieven van de commissariaten te Medan (1950–1957), Bandung (1950–1957), Semarang (1950–1957), Bandjarmasin (1951–1957), Makassar (1950–1957) en Palembang (1950–1957), de in kolom 1 van de onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in kolom 2 van deze tabel genoemde jaartal:

1. Inventaris-

nummer

2. Geheel openbaar met ingang van

1 januari:

Medan

 

25

2033

26

2033

38

2032

49

2028

50

2033

54

2033

59

2058

127

2032

128

2033

129

2033

133

2033

139

2033

 

Bandung

 

116

2033

117

2033

118

2033

119

2033

120

2033

121

2033

122

2033

123

2033

124

2033

125

2033

126

2033

127

2033

128

2033

129

2033

130

2033

131

2033

132

2033

140

2033

361

2033

362

2033

363

2033

364

2033

365

2033

366

2033

 

Semerang

 

12

2032

53

2027

54

2033

56

2032

57

2032

 

Bandjarmasin

 

2

2032

3

2032

4

2032

5

2032

6

2032

7

2032

8

2032

9

2032

10

2032

11

2032

12

2032

13

2032

14

2032

15

2032

16

2032

17

2032

18

2032

19

2032

20

2032

21

2032

22

2032

53

2028

54

2032

 

Makassar

 

49

2032

50

2032

51

2032

82

2029

83

2032

98

2029

100

2028

101

2028

103

2032

117

2029

118

2032

132

2058

 

Palembang

 

51

2032

52

2032

53

2032

54

2032

55

2032

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Publicatie van gegevens uit de archief bescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal worden bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. Dit besluit zal als bijlage bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de commissariaten te Medan (1950–1957), Bandung (1950–1957), Semarang (1950–1957), Bandjarmasin (1951–1957), Makassar (1950–1957) en Palembang (1950–1957)’ worden gevoegd.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina