Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Bulgarije 1907-1941, enz.)

Geldend van 18-01-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 december 2003, nr. DDI/ST/reg 3/2003, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging te Bulgarije 1907–1941, van het archief van het gezantschap te Bulgarije (Sofia), 1947–1953 en van het archief van het gezantschap te Bulgarije (Sofia), gevestigd te Belgrado, (1940–1941) 1947–1954

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van de Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging te Bulgarije 1907–1941, van het archief van het gezantschap te Bulgarije (Sofia), 1947–1953 en van het archief van het gezantschap te Bulgarije (Sofia), gevestigd te Belgrado, (1940–1941) 1947–1954, de in kolom 1 van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in kolom 2 van deze tabel genoemde jaartal:

1. Inventaris-

nummer

2. Geheel openbaar met ingang van

1 januari:

Diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging te Bulgarije (1907–1941)

35

2011

36

2008

39

2016

40

2007

41

2009

43

2006

44

2008

45

2010

46

2014

47

2014

48

2015

78

2010

79

2010

83

2014

85

2013

86

2025

514

2011

516

2012

 

Gezantschap te Bulgarije (Sofia) 1947–1953

890

2029

891

2029

892

2029

893

2029

894

2029

895

2029

896

2027

897

2025

898

2025

 

Gezantschap te Bulgarije (Sofia), gevestigd te Belgrado, (1940–1941) 1947–1954

757

2025

762

2030

764

2030

765

2028

766

2028

768

2027

769

2025

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Publicatie van gegevens uit de archief bescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. Dit besluit zal als bijlage bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging te Bulgarije 1907–1941, het archief van het gezantschap te Bulgarije (Sofia), 1947–1953 en van het archief van het gezantschap te Bulgarije (Sofia), gevestigd te Belgrado, (1940–1941) 1947–1954’ worden gevoegd.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina