Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Osaka-Hiogo/Kobe, 1868-1941 (1953) en Harbin 1923-1933)

Geldend van 18-01-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 december 2003, nr. DDI/ST/reg 4/2003, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het consulaat te Osaka-Hiogo/Kobe, later consulaat-generaal te Kobe (Japan), 1868–1941 (1953) en van het gedeponeerde archief van het archief van het consulaat te Harbin (Japan) 1923–1933

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van het consulaat te Osaka-Hiogo/Kobe, later consulaat generaal te Kobe (Japan), 1868–1941 (1953) en van het gedeponeerde archief van het archief van het consulaat te Harbin (Japan) 1923–1933, de in kolom 1 van de onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in kolom 2 van deze tabel genoemde jaartal:

1. Inventaris-

nummer

2. Geheel openbaar met ingang van

1 januari:

32

2017

90

2016

97

2005

98

2016

103

2011

104

2011

105

2011

106

2012

107

2015

108

2012

117

2007

118

2011

119

2011

120

2011

121

2012

122

2017

124

2012

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Publicatie van gegevens uit de archief bescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. Dit besluit zal als bijlage bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het consulaat te Osaka-Hiogo/Kobe, later consulaat-generaal te Kobe (Japan), 1868–1941 (1953) en van het gedeponeerde archief van het archief van het consulaat te Harbin (Japan) 1923–1933’ worden gevoegd.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina