Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Quito 1955-1964)

Geldend van 18-01-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 december 2003, nr. DDI/ST/reg 5/2003, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Quito over de periode 1955–1964

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Quito, periode 1955–1964, de in kolom 1 van de onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in kolom 2 van deze tabel genoemde jaartal:

1. Inventaris-

nummer

2. Geheel openbaar met ingang van

1 januari:

15

2034

16

2037

17

2038

18

2035

19

2031

20

2030

21

2034

31

2035

32

2037

61

2063

62

2037

63

2032

65

2039

66

2038

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Publicatie van gegevens uit de archief bescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. Dit besluit zal als bijlage bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Quito’ worden gevoegd.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina