Regeling normbedragen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2004

[Regeling vervallen per 01-08-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-07-2005

Regeling normbedragen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2004

Artikel 2 . Grensbedragen toetsingsinkomen

[Vervallen per 01-08-2005]

Artikel 3 . Overzicht normbedragen

[Vervallen per 01-08-2005]

Met ingang van 1 januari 2004 luiden de bedragen, genoemd in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 10 van de wet, als volgt:

Hoofdstuk 3

De tegemoetkoming schoolkosten genoemd in artikel 3.5, eerste lid, bedraagt voor het schooljaar 2004-2005:

Overzicht bedragen tegemoetkoming schoolkosten

bovenbouw

€ 634,50

beroepsonderwijs

€ 936,66

speciaal onderwijs

nihil

voortgezet speciaal onderwijs

nihil

overig onderwijs

€ 559,07

Hoofdstuk 4

De basistoelage genoemd in artikel 4.3 bedraagt met ingang van 1 januari 2004 voor een

  • a. thuiswonende leerling: € 93,72, en

  • b. uitwonende leerling: € 218,50.

De tegemoetkoming schoolkosten, genoemd in artikel 4.6, eerste lid, bedraagt voor het schooljaar 2004-2005:

Overzicht bedragen tegemoetkoming schoolkosten

bovenbouw

€ 52,88

speciaal onderwijs

nihil

voortgezet speciaal onderwijs

nihil

overig onderwijs

€ 46,59

Hoofdstuk 5, afdeling 5.2

De tegemoetkoming schoolkosten genoemd in artikel 5.10, bedraagt voor het studiejaar 2004-2005:

Overzicht 1. Onderwijs gedurende gehele schooljaar of geen onderwijs meer vanaf 1 januari

aantal minuten per week

schoolkosten

540 of meer

 € 260,44

540 of meer en voor 1 januari 270 tot 540

 € 130,22 + € 130,22 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

270 tot 540

 € 175,47

270 tot 540 en voor 1 januari minder dan 270

 € 87,73 + € 87,74 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

minder dan 270

nihil

Overzicht 2. Geen onderwijs meer volgen na 30 september en voor 1 januari

aantal minuten per week

schoolkosten

540 of meer

 € 130,22

540 of meer en voor 1 januari 270 tot 540

 € 65,11 + € 65,11 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

270 tot 540

 € 87,73

270 tot 540 en voor 1 januari minder dan 270

 € 43,87+  € 43,86 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

minder dan 270

nihil

Hoofdstuk 10

De tegemoetkoming schoolkosten genoemd in artikel 10.7, derde lid, onder:

  • b, bedraagt voor het schooljaar 2004-2005:  € 260,44,

  • c, bedraagt voor het schooljaar 2004-2005:  € 175,46.

Artikel 4 . Aanpassing maximale verrekenbedrag

[Vervallen per 01-08-2005]

Met ingang van 1 januari 2004 wordt het bedrag, genoemd in artikel 3.1, derde lid, van de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, vastgesteld op € 50,28.

Artikel 5 . Inwerkingtreding en bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 augustus 2005.

Artikel 6 . Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling normbedragen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2004”.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A.D.S.M. Nijs

Terug naar begin van de pagina