Wijzigingsregeling examenreglementen brandweer

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-09-2010

Wijziging examenreglementen brandweer

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 15 van de Brandweerwet 1985;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt het Algemeen brandweerexamenreglement 1994.]

Artikel V

[Vervallen per 01-10-2010]

De geldigheid van een diploma brandweerduiker, behaald voor de inwerkingtreding van deze regeling, wordt beperkt tot 1 januari 2006. De geldigheid van deze diploma’s kan overeenkomstig artikel 8, derde lid, van het Examenreglement brandweerduiker 1995 worden verlengd.

Artikel VI

[Vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling benoemingseisen examencommissieleden.]

Artikel VII

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina