Examenreglement duikploegleider 2004

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 31-03-2005 t/m 30-09-2010

Examenreglement duikploegleider 2004

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 15 van de Brandweerwet 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de opleiding: de opleiding duikploegleider, bedoeld in artikel 1, sub b, onderdeel 6, van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen;

 • b. de module: elke onderwijseenheid over een samenhangend deel van de leerstof, die zowel presentatie, verwerking als toetsing omvat en die flexibel programmeerbaar is in het systeem, waarvan het een onderdeel is;

 • c. het module-examen: elk examen ter afsluiting van een module, dat bestaat uit een schriftelijk deel, een praktisch deel, een projectopdracht of een combinatie daarvan;

 • d. het studiepunt: de eenheid, waarin de omvang van de module wordt uitgedrukt en die gemiddeld tien contact- of zelfstudie-uren vertegenwoordigt;

 • e. de vrijstelling: een door het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens, genoemd in artikel 18g, vijfde lid, van de Brandweerwet 1985, afgegeven verklaring, inhoudende dat de kandidaat voor de betreffende module over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

 • 1 De opleiding bestaat uit twee modulen:

  • a. duikploegleider theorie (verplichte module);

  • b. duikploegleider praktijk (verplichte module).

 • 2 Een certificaat is geldig gedurende vijftien maanden na afgifte.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2010]

De modulen duikploegleider theorie en duikploegleider praktijk omvatten elk twee studiepunten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2010]

Tot het module-examen duikploegleider praktijk wordt toegelaten degene die:

 • a. in het bezit is van het certificaat of de vrijstelling van de module

 • b. duikploegleider theorie;

 • c. ten minste de leeftijd heeft van 24 jaar;

 • d. in het bezit is van een geldig rijksdiploma brandweerduiker;

 • e. minimaal 2 jaar ervaring heeft als brandweerduiker en tenminste 20 oefenduiken heeft gemaakt met een totale onderwatertijd van tenminste 600 minuten; en

 • f. in de 2 jaar voorafgaand aan de opleiding duikploegleider :

  • 1°. tenminste 20 oefenduiken heeft gemaakt met een totale onderwatertijd van tenminste 600 minuten, of

  • 2°. aan tenminste 20 oefenduiken leiding heeft gegeven, of

  • 3°. een combinatie van beide.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Het module-examen duikploegleider theorie bestaat uit een schriftelijke deel.

 • 2 Het schriftelijk deel bestaat uit het beantwoorden van vragen over de onderwerpen, bedoeld in deel A van de bij deze regeling behorende bijlage.

 • 3 Het cijfer voor het module-examen duikploegleider theorie is gelijk aan het afgeronde cijfer voor het schriftelijk deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Het module-examen duikploegleider praktijk bestaat uit een praktisch deel.

 • 2 Het praktisch deel bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen, bedoeld in deel B van de bij deze regeling behorende bijlage.

 • 3 Het cijfer voor het module-examen duikploegleider praktijk is gelijk aan het afgeronde cijfer behaald voor het praktisch deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2010]

 • 3 Verlenging van de geldigheid voor de duur van twee jaar van het diploma wordt verleend op basis van een verklaring van de korpsleiding waar betrokkene werkzaam is, waaruit blijkt dat de aanvrager beschikt over voldoende relevante en actuele kennis en beroepservaring.

 • 4 Uit de verklaring als bedoeld in het derde lid blijkt dat betrokkene ten minste voldoet aan de eisen, genoemd in Deel D van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage.

 • 5 Voor kandidaten die in 2004 het tijdelijke diploma duikploegleider hebben behaald, geldt een afwijking van de eisen op grond van het vierde lid. Deze afwijking houdt in dat zij ten minste aan 10 duiken leiding hebben gegeven.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Tot 1 juli 2005 wordt voorzien in een tijdelijk diploma duikploegleider.

 • 2 Voor het tijdelijk diploma duikploegleider komt in aanmerking degene die:

  • a. tenminste 24 jaar oud is;

  • b. in het bezit is van:

   • 1°. een geldig rijksdiploma brandweerduiker of van het certificaat brandweerduiker theorie op grond van het Examenreglement brandweerduiker 1995, of

   • 2°. van het certificaat duikmedisch begeleider; en

  • c. in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag voor het tijdelijk diploma:

   • 1°. ten minste 20 oefenduiken heeft gemaakt met een totale onderwatertijd van ten minste 600 minuten, of

   • 2°. aan ten minste 20 oefenduiken leiding heeft gegeven, of

   • 3°. een combinatie van beide.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Examenreglement duikploegleider 2004.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Bijlage

[Vervallen per 01-10-2010]

Deel A, examenprogramma module duikploegleider theorie

OPLEIDING: duikploegleider

   

MODULE: duikploegleider theorie

   
       

Nr.

leerdoel

Inhoud

Gedrags-

niveau

Weegfactor

       

Wetgeving toepassen

   

1

Noemen van relevante arbeidsomstandighedenregelgeving

i

2

2

Beschrijven van de wettelijke voorschriften

i

2

       

Inzicht hebben in veilig optrede

   

3.

Beschrijven van veiligheids- en gezondheidsvraagstukken

i

2

4.

Kunnen weergeven van werkinstructies

i

1

5.

Beschrijven van het materiaal en het materieelbeheer

i

2

6.

Toepassen van de regels rond kwaliteitszorg

t

2

7.

Kunnen verzorgen van documentatie en registratie

(w.o. duikregistratie en (bijna-)ongevallenregistratie)

t

2

       

Kennis hebben van duikmedische risico’s

   

8.

Noemen van preventiemaatregelen bij duikerziekten

k3

3

9.

Noemen van specifieke medische risico’s

k3

3

10.

Kennis hebben van pathologie bij duikerziekten

k2

3

11.

Herkennen van verschillende duikerziekten aan de hand van anamnese en/of een eenvoudig lichamelijk onderzoek

i

2

12

Kennis hebben van de behandeling van verschillende duikerziekten met inbegrip van de eerste hulp, de reanimatie onderisobare en hyperbare omstandigheden, het transport, de behandelingstabellen en de observatie na behandeling

k

3

       

Inzicht hebben in brandweerspecifieke operationele zaken

   

13,

Inzicht hebben in de tactiek van het brandweerduiken

i

3

14.

Noemen van de commandostructuur bij duikincidenten waaronder het samenwerken met andere eenheden

k3

3

15.

Kunnen selecteren van geschikte zoekmethoden in specifieke scenario’s

i

3

16.

Inzicht hebben in de procedure ‘duiken onder ijs’

i

3

17.

Inzicht hebben in de procedure ‘horizontaal drenkelingentransport’

i

3

       

Deel B, examenprogramma module duikploegleider praktijk

   
       

OPLEIDING: duikploegleider

   

MODULE: duikploegleider praktijk

   
     

Nr.

leerdoel

Inhoud

Gedrags-

niveau

Weegfactor

       

Gevaren onderkennen tijdens (repressief) optreden

   

1.

Uitvoeren van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen

t + m2

2

2.

Kunnen toepassen van werkinstructies

t + m2

1

       

Kunnen toepassen van duikmedische vaardigheden

   

3.

Toepassen van levensreddende handelingen en reanimatie

t + m2

2

4.

Kunnen toedienen van zuurstof als ademondersteuning en bediening zuurstofkoffer

t + m2

2

5.

Onderkoelde slachtoffers kunnen behandelen

t + m2

2

       

Kunnen toepassen van brandweerspecifieke operationele zaken

   

6.

Kunnen toepassen van de tactiek van het brandweerduiken

t + m2

3

7.

Kunnen toepassen van geschikte zoekmethoden in specifieke gevallen

t + m2

3

8.

Kunnen uitvoeren van noodprocedures.

t + m2

3

9.

Kunnen toepassen van bereikbaarheidskaarten.

t + m2

1

       

Kunnen leidinggeven

   

10.

Leiding kunnen geven aan een duikploeg in crisissituaties

s2

3

Deel C

Betekenis code

k = kennis

k1 kunnen opzoeken

k2 kunnen herkennen

k3 uit het hoofd kunnen noemen

i = inzicht

kunnen noemen van consequenties/gevolgen

kunnen formuleren in eigen woorden

t = toepassen

kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, -regels, -methoden en -technieken

m = motorische vaardigheden

m1 kunnen verrichten van motorische-/zintuiglijke vaardigheden

m2 bedreven zijn in bepaalde motorische-/zintuiglijke vaardigheden

s = sociale vaardigheden

s1 beschikken over bepaalde sociale vaardigheden

s2 beheersen van bepaalde sociale vaardigheden

Deel D, eisen ten aanzien van de geldigheid diploma duikploegleider

OPLEIDING: duikploegleider

Om voor verlenging van de geldigheid van het diploma duikploegleider in aanmerking te komen, moet de duikploegleider aan onderstaande eisen voldoen:

 • a. aan ten minste 20 duiken leiding hebben gegeven, waarbij ten minste de volgende onderwerpen zijn beoefend.

  Tenminste te beoefenen onderdelen in het zwembad:

  DPLz 001

  Leiding geven in noodsituaties van duikers (zelfredmethode en redmethode collega in nood) (2x p/j).

  DPLz 002

  Toe laten passen van bevrijdings- en vervoersgrepen.

  DPLz 003

  Leiding geven aan duiker in geval van lek buitenwaterduikpak.

  DPLz 004

  Leiding geven bij het ‘op de kop staan’ van een duiker in volledige buitenwaterduikuitrusting.

  Ten minste te beoefenen onderdelen in het buitenwater:

  DPLb 001

  Uitrukprocedure inclusief gebruik van de bereikbaarheidskaart.

  DPLb 002

  Uit laten voeren van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op en om de duiklocatie.

  DPLb 003

  Kunnen toepassen van duikmedische vaardigheden.

  DPLb 004

  Leiding geven aan de duikploeg tijdens het uitvoeren van de noodprocedures (2x p/j).

  DPLb 005

  Leiding geven aan de duikploeg bij het toepassen van zoekmethoden met en zonder communicatieapparatuur.

  DPLb 006

  Leiding geven aan de duikploeg bij een oppervlakteredding binnen en buiten het bereik van de lijn.

  DPLb 007

  Leiding geven aan de duikploeg bij een redding uit een te water geraakte auto.

  DPLb 008

  Toe laten passen van horizontaal drenkelingentransport.

  DPLb 009

  Leiding geven aan de duikploeg tijdens het te water laten van een boot en een oefeninzet vanaf een boot.

  DPLb 010

  Leiding geven aan de duikploeg tijdens oefeninzet in samenwerking met de bemanning van een tankautospuit (2x p/j) .

  Oefeningen zoals hieronder genoemd dienen gecombineerd te worden met de oefeningen DPLb 001 t/m DPLb 010 voor zover deze situaties zich (kunnen) voordoen in het verzorgingsgebied:

  DPLb 011

  Leiding geven aan de duikploeg bij een oefenduik met sterkere stroming (max. 0.5 m/sec).

  DPLb 012

  Leiding geven aan de duikploeg bij een oefenduik op diepte (max. 15 meter).

  DPLb 013

  Leiding geven aan de duikploeg bij een oefenduik op grootwater.

  DPLb 014

  Leiding geven aan de duikploeg bij het bergen van een object (auto).

  DPLb 015

  Leiding geven aan de duikploeg bij het zoeken van objecten (b.v. wapens) op verzoek van de politie.

  Van onderstaande oefeningen moet oefening DPLb 016 gecombineerd worden met ten minste één van de oefeningen DPLb 001 t/m DPLb 010. Hetzelfde geldt voor oefening DPLb 017, voor zover de daarin vermelde omstandigheid zich voordoet.

  DPLb 016

  Leiding geven aan een oefenduik bij duisternis.

  DPLb 017

  Leiding geven aan een oefenduik onder ijs.

 • b. te beschikken over actuele theoretische kennis.

  1 keer per vier jaar zal er een theoretische toets door het Nbbe moeten worden afgenomen. Deze toets dient naast kennisvragen tevens ervaringsvragen te bevatten.

  Verklaring van de codes:

  DPLz = Leiding geven aan duikers tijdens praktijkoefeningen in het zwembad.

  DPLb = Leiding geven aan duikers tijdens praktijkoefeningen in het buitenwater.

  De aanvraag voor verlenging van de geldigheid van het rijksdiploma duikploegleider moet door het bestuur van het korps bij de voorzitter van het bestuur van het Nbbe worden ingediend.

  De leiding van het korps waar betrokkene werkzaam is controleert persoonlijk aan de hand van het duiklogboek en de oefenregistratie of aan bovenstaande eisen is voldaan.

Terug naar begin van de pagina