Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-06-2008

Besluit van 15 december 2003, houdende uitvoering van artikel 11a, vijfde lid, van de Tabakswet (Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2003, kenmerk POG/GB 2.432.451;

Gelet op artikel 11a, vijfde lid, van de Tabakswet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 december 2003, nr. W13.03.0506/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2003, kenmerk POG/GB 2.440.684;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. horeca-inrichtingen: inrichtingen die worden geëxploiteerd door ondernemingen die zijn ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca en Catering, met uitzondering van bedrijfsrestaurants;

 • b. inrichtingen voor podiumkunsten: inrichtingen die voorstellingen van podiumkunsten programmeren en die lid zijn van een bij de Federatie van Podiumverenigingen aangesloten branchevereniging;

 • c. speelautomatenhallen: inrichtingen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de kansspelen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2008]

De verplichting, bedoeld in artikel 11a, eerste lid, van de Tabakswet, geldt niet:

 • a. in voor publiek bestemde delen van horeca-inrichtingen die geen deel uitmaken van gebouwen of inrichtingen die onder de werkingssfeer van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten vallen;

 • b. in voor publiek bestemde horecadelen van inrichtingen voor podiumkunsten die niet onder de werkingssfeer van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten vallen;

 • c. in voor publiek bestemde delen van speelautomatenhallen;

 • d. in voor publiek bestemde delen van tabaksspeciaalzaken;

 • e. in middelen van personenvervoer waarvan de exploitatie berust bij een internationaal samenwerkingsverband of een buitenlandse vervoerder én die enkel worden ingezet voor landgrensoverschrijdend personenvervoer;

 • f. in ruimten ten aanzien waarvan de werkgever geen zeggenschap over de gebruiksregels kan doen gelden;

 • g. in als privé aan te merken en als zodanig aangewezen ruimten;

 • h. in afgesloten, speciaal voor het roken van tabaksproducten aangewezen ruimten;

 • i. in de open lucht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 2003

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de negenentwintigste december 2003

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina