Vaststellingsregeling subsidieplafond 2004 Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 26-12-2003 t/m 10-06-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 december 2003, nr. WJZ 3071559, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 op grond van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2004 verstrekken van subsidies als gevolg van de borgstellingen krachtens het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 op in het jaar 2004 gemelde kredietovereenkomsten bedraagt:

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina