Regeling vaststelling afnemerstarief Elektriciteitswet 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 december 2003, nr. WJZ 3072522, houdende vaststelling van het afnemerstarief, bedoeld in artikel 72ab van de Elektriciteitswet 1998 voor het jaar 2004 (Regeling vaststelling afnemerstarief Elektriciteitswet 2004)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende na overleg met de Minister van Financiën en Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 72ab, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het tarief, bedoeld in artikel 72ab, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, voor 2004 bedraagt voor alle afnemers € 39 per verbruiksperiode van twaalf maanden per aansluiting.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling afnemerstarief Elektriciteitswet 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2003

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina