Regeling vrijstelling zilverthiosulfaat 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 10-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling vrijstelling zilverthiosulfaat 2004

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 16aa van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Van het verbod van artikel 2, eerste lid, van de wet wordt voor het voorhanden of in voorraad hebben en het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen die de in de bijlage bij deze regeling vermelde werkzame stof bevatten, vrijstelling verleend aan degenen die gedurende het jaar 2004:

 • a. beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam zijn in de teelt waarvoor het betrokken middel ingevolge deze regeling is vrijgesteld, of

 • b. ten behoeve van een onder a bedoeld persoon ter uitoefening van een beroep of bedrijf werkzaamheden met het betrokken gewasbeschermingsmiddel verrichten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De in artikel 2 bedoelde vrijstelling is slechts van toepassing op de gewasbeschermingsmiddelen die voor de betrokken werkzame stof in de bijlage bij deze regeling staan vermeld, en voor zover het afleveren, het voorhanden of in voorraad hebben, het binnen Nederland brengen of het gebruiken van die gewasbeschermingsmiddelen plaats vindt ten behoeve van de bestrijding van de ziekte of plaag in de teelt waarvoor het betrokken middel ingevolge deze regeling is vrijgesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

De in artikel 2 bedoelde vrijstelling is voorts slechts van toepassing, voor zover het middel wordt gebruikt overeenkomstig de gebruiksvoorschriften, zoals die voor de betrokken werkzame stof zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling zilverthiosulfaat 2004.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2005]

Middelen op basis van zilverthiosulfaat

Merknamen:

– Chrysal AVB

– Florissant 100

– Florever

Merknaam: Chrysal AVB

Gehalte werkzame stof: 11 g/l (zilver)

Toelatingsnummer: toegelaten onder nummer 10611

Toelatingshouder: Pokon & Chrysal B.V.

Wettelijke gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als groeiregulator in de teelt van siergewassen, mits de behandeling zodanig wordt uitgevoerd dat het middel niet op of in de grond of in oppervlaktewater terecht komt.

Attentie

Restanten van oplossingen van het middel dienen conform de voorschriften van de VBN te worden verwerkt.

Gebruiksaanwijzing

Het middel voorkomt ethyleenvorming door de bloem, waardoor het voortijdig krimpen of afvallen van bloemen en bloemknoppen wordt voorkomen.

Toepassingen

Anjers en zomerbloemen, ter voorkoming van voortijdige bloem- en knopval

De bloemen dienen direct na de oogst in een oplossing van Chrysal AVB te worden geplaatst.

Minimale behandelingsduur: 4 uur; maximale behandelingsduur: 48 uur.

Dosering: 2 ml per 1 liter water.

Opmerkingen

 • Het middel koel en donker bewaren.

 • Schudden voor gebruik.

 • Het middel en gebruiksklare oplossingen niet met metaal in aanraking brengen. Verplichte aanvoer van voorbehandelde bloemen.

 • Gerede oplossing maximaal 1 week gebruiken.

 • Oplossingen direct voor gebruik klaarmaken.

 • Bijzondere gevaren:

 • Irriterend voor de ogen.

 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

 • Veiligheidsaanbevelingen:

 • Buiten bereik van kinderen bewaren.

 • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

 • Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 • Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.

Overeenkomstig artikel 15 van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen moet op de verpakking als gevaarsymbool worden aangebracht: een Andreaskruis met als onderschrift: ‘Irriterend’

Merknaam: Florissant 100

Gehalte werkzame stof: 11 g/l (zilver)

Toelatingsnummer: toegelaten onder nummer 11690

Toelatingshouder: Florissant B.V.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als groeiregulator in de teelt van siergewassen, mits de behandeling zodanig wordt uitgevoerd dat het middel niet op of in de grond of in oppervlaktewater terecht komt.

Attentie

Restanten van oplossingen van het middel dienen conform de voorschriften van de VBN te worden verwerkt.

Gebruiksaanwijzing

Het middel voorkomt ethyleenvorming door de bloem, waardoor het voortijdig krimpen of afvallen van bloemen en bloemknoppen wordt voorkomen.

Toepassingen

Anjers en zomerbloemen, ter voorkoming van voortijdige bloem- en knopval

De bloemen dienen direct na de oogst in een oplossing van Florissant 100 te worden geplaatst.

Minimale behandelingsduur: 4 uur; maximale behandelingsduur: 48 uur.

Dosering: 2 ml per 1 liter water.

Opmerkingen

 • Het middel koel en donker bewaren.

 • Schudden voor gebruik.

 • Het middel en gebruiksklare oplossingen niet met metaal in aanraking brengen. Verplichte aanvoer van voorbehandelde bloemen.

 • Gerede oplossing maximaal 1 week gebruiken.

 • Oplossingen direct voor gebruik klaarmaken.

 • Bijzondere gevaren:

 • Irriterend voor de ogen.

 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

 • Veiligheidsaanbevelingen:

 • Buiten bereik van kinderen bewaren.

 • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

 • Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 • Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.

Overeenkomstig artikel 15 van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen moet op de verpakking als gevaarsymbool worden aangebracht: een Andreaskruis met als onderschrift: ‘Irriterend’

Merknaam: Florever

Gehalte werkzame stof: 11 g/l (zilver)

Toelatingsnummer: toegelaten onder nummer 11689 N

Toelatingshouder: Brinkman B.V

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als groeiregulator in de teelt van siergewassen, mits de behandeling zodanig wordt uitgevoerd dat het middel niet op of in de grond of in oppervlaktewater terecht komt.

Attentie

Restanten van oplossingen van het middel dienen conform de voorschriften van de VBN te worden verwerkt.

Gebruiksaanwijzing

Het middel voorkomt ethyleenvorming door de bloem, waardoor het voortijdig krimpen of afvallen van bloemen en bloemknoppen wordt voorkomen.

Toepassingen

Anjers en zomerbloemen, ter voorkoming van voortijdige bloem- en knopval

De bloemen dienen direct na de oogst in een oplossing van Florever te worden geplaatst.

Minimale behandelingsduur: 4 uur; maximale behandelingsduur: 48 uur.

Dosering: 2 ml per 1 liter water.

Opmerkingen

 • Het middel koel en donker bewaren.

 • Schudden voor gebruik.

 • Het middel en gebruiksklare oplossingen niet met metaal in aanraking brengen. Verplichte aanvoer van voorbehandelde bloemen.

 • Gerede oplossing maximaal 1 week gebruiken.

 • Oplossingen direct voor gebruik klaarmaken.

 • Bijzondere gevaren:

 • Irriterend voor de ogen.

 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

 • Veiligheidsaanbevelingen:

 • Buiten bereik van kinderen bewaren.

 • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

 • Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.

Overeenkomstig artikel 15 van de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen moet op de verpakking als gevaarsymbool worden aangebracht: een Andreaskruis met als onderschrift: ‘Irriterend’

Terug naar begin van de pagina