Mandaatbesluit DWK

[Regeling vervallen per 14-05-2005 met terugwerkende kracht tot 01-03-2005.]
Geldend van 25-12-2003 t/m 01-03-2005

Mandaatbesluit DWK

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-05-2005]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de directie Wetenschap en Kennisoverdracht zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de bekostiging van Wageningen Universiteit, van agrarische innovatie- en praktijkcentra, van het landelijk orgaan voor het beroepsonderwijs in de agrarische sector, alsmede voorzover het het bekostigingsjaar 2004 betreft, van agrarisch onderwijscentra op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b. besluiten op basis van de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel de Wet educatie en beroepsonderwijs met betrekking tot:

  • 1. gecommitteerden en deskundigen bij examens;

  • 2. de inrichting van het onderwijs;

  • 3. de benoemingseisen en verklaringen van bekwaamheid van leraren;

  • 4. de ingebruikneming, verhuur of vervreemding van roerende en onroerende zaken;

 • c. de verklaring, bedoeld in artikel 114 van de Overgangswet W.V.O.;

 • d. incidentele subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht tot een bedrag van ten hoogste € 250.000,– per beschikking ten behoeve van organen en instellingen, werkzaam ten behoeve van of mede ten behoeve van het agrarisch onderwijs;

 • e. besluiten op grond van Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, met uitzondering van de besluiten tot subsidieverlening van meer dan € 250.000,–;

 • f. de verlening van onderzoekopdrachten aan onderzoekinstellingen en aan organisaties die onderzoek- en technologieprojecten uitvoeren tot een bedrag van € 250.000,– per opdracht;

 • g. incidentele subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van onderzoekinstellingen en aan organisaties die onderzoek- en technologieprojecten uitvoeren tot een bedrag van ten hoogste € 250.000,– per beschikking;

 • h. de verlening van opdrachten tot het uitvoeren van een voorlichtingscampagne gericht tot de agrarische sector tot een bedrag van ten hoogste € 250.000,– per opdracht;

 • i. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • j. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de directie betreffend, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 14-05-2005]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Directeur Wetenschap en Kennisoverdracht,’,

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Plaatsvervangend Directeur Wetenschap en Kennisoverdracht,’.

Artikel 4

[Vervallen per 14-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina