Mandaatregeling CFI agentschap OCW

[Regeling vervallen per 04-04-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 25-12-2003 t/m 31-12-2009

Mandaatregeling CFI agentschap OCW

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de instemming, bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 november 2003, nr. Cfi/BVH/03/123110 M;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-04-2012]

De hoofddirecteur Centrale financiën instellingen, agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 2

[Vervallen per 04-04-2012]

De Secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het niet-ontvankelijk verklaren van een op de bekostiging van het agrarisch onderwijs betrekking hebbend bezwaarschrift waarin geen sprake is van een besluit dat vatbaar is voor bezwaar of beroep;

  • b. het niet-ontvankelijk, dan wel gegrond of ongegrond verklaren van een bezwaarschrift dat gericht is tegen een besluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, indien het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk dient te worden afgedaan;

  • c. verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschriften genomen beslissingen.

Artikel 3

[Vervallen per 04-04-2012]

De in artikel 1, onderdeel b, bedoelde juridisch medewerkers Centrale financiën instellingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. de verdaging van een beslissing op een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 2, onderdeel a of b;

  • b. verweerschriften en andere stukken in gedingen aanhangig bij de Commissie voor de bezwaarschriften, voortvloeiende uit besluiten, genomen krachtens artikel 1, onderdeel a;

  • c. verweerschriften en andere stukken in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter, voortvloeiende uit besluiten, genomen krachtens artikel 2, onderdeel a of b;

  • d. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen, voortvloeiend uit besluiten genomen krachtens artikel 2, onderdeel a of b.

Artikel 4

[Vervallen per 04-04-2012]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3, luidt:

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Hoofddirecteur Centrale Financiën Instellingen, Agentschap van het Ministerie Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,’,

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Secretaris-Generaal van het Ministerie Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,’,

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Juridisch Medewerker Centrale Financiën Instellingen, Agentschap van het Ministerie Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,’.

Artikel 5

[Vervallen per 04-04-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 oktober 2003.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina