Vaststellingsregeling gewijzigd formulier aanvraag bouwvergunning

[Regeling vervallen per 01-05-2007.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-04-2007

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 december 2003, nr. MJZ2003125642, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, tot vaststelling van het gewijzigde formulier voor de aanvraag om bouwvergunning

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2007]

Een aanvraag om bouwvergunning als bedoeld in het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning wordt gedaan op het als bijlage bij deze regeling gevoegde formulier.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2007]

De regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 november 2002, houdende vaststelling van het formulier voor de aanvraag om bouwvergunning (Stcrt. 241) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2003

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina