Vaststellingsregeling aanvraagperiode Vergoedingsregeling voor uittreding van vissers uit de visserij 2003

[Regeling vervallen per 11-09-2005.]
Geldend van 24-12-2003 t/m 10-09-2005

Vaststelling aanvraagperiode Vergoedingsregeling voor uittreding van vissers uit de visserij 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 9 van de Vergoedingsregeling voor uittreding van vissers uit de visserij 2003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-09-2005]

  • 2 Voor de in het eerste lid bedoelde periode:

    • a. bedraagt het subsidieplafond € 480.000;

    • b. wordt het vastgestelde bedrag van de bijdrage in één gedeelte betaald.

Artikel 2

[Vervallen per 11-09-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina