Regeling normrente en normbedrag spaarpremie eerste kwartaal 2004

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 22-12-2004

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 december 2003, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ 2003124960, houdende vaststelling van het percentage van de normrente en het normbedrag voor de spaarpremie, bedoeld in artikel 26, eerste en tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2004 tot en met 31 maart 2004, alsmede wijziging van de Regeling bevordering eigenwoningbezit, de regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 1998, houdende nadere regels over de wijze van de herrekening, bedoeld in artikel 26a, eerste lid, onderdeel a, van de Huursubsidiewet (Stcrt. 150), en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (Regeling normrente en normbedrag spaarpremie eerste kwartaal 2004)

§ 1. Normrente en normbedrag spaarpremie

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het percentage van de normrente bedraagt, voorzover de datum van de acceptatie van de offerte, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is gelegen in het tijdvak van 1 januari 2004 tot en met 31 maart 2004: 5,8%.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Het normbedrag voor de spaarpremie bedraagt, voorzover de peildatum is gelegen in het tijdvak van 1 januari 2004 tot en met 31 maart 2004: € 51,21.

§ 3. Wijziging van de regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 1998, houdende nadere regels over de wijze van de herrekening, bedoeld in artikel 26a, eerste lid, onderdeel a, van de Huursubsidiewet (Stcrt. 150)

[Vervallen per 23-12-2004]

§ 4. Wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.]

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normrente en normbedrag spaarpremie eerste kwartaal 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2003

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina