Tijdelijke vrijstellingsregeling leverbot 2003 en 2004

[Regeling vervallen per 16-04-2004.]
Geldend van 24-12-2003 t/m 15-04-2004

Tijdelijke vrijstellingsregeling leverbot 2003 en 2004

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van richtlijn nr. 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEG L 311) alsmede op de artikelen 29, eerste lid, en 45, eerste en derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet;

Besluit:

§ 1. Vrijstelling

[Vervallen per 16-04-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 16-04-2004]

Van het verbod, gesteld in artikel 2, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet wordt vrijstelling verleend voor het toepassen van het diergeneesmiddel ‘Flukiver’ van de firma Janssen Cilag BV te Tilburg bij niet-melkgevende schapen en niet-melkgevende runderen ter behandeling van leverbot-infectie, en met het oog daarop het bereiden, het voorhanden of in voorraad hebben en het afleveren van dit middel onder de voorwaarden, gesteld in de artikelen 2, 3, 4, en 5.

Artikel 2

[Vervallen per 16-04-2004]

Toepassing van het middel geschiedt alleen indien bij te behandelen schapen dan wel runderen resistentie is gebleken tegen de in Nederland geregistreerde diergeneesmiddelen ter behandeling van leverbot of indien resistentie bij deze dieren aannemelijk is in het licht van gebleken resistentie bij andere schapen dan wel runderen in de nabije omgeving.

Artikel 3

[Vervallen per 16-04-2004]

Na toepassing van het middel wordt een wachttijd van 42 dagen in acht genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 16-04-2004]

  • 1 Het middel voldoet aan de eisen die in andere lidstaten van de Europese Unie aan dit middel zijn gesteld bij de vergunning voor het in handel brengen als bedoeld in artikel 5 van richtlijn nr. 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEG L 311).

  • 2 Toepassing van het middel geschiedt in overeenstemming met de op het etiket of de verpakking vermelde voorwaarden.

Artikel 5

[Vervallen per 16-04-2004]

De op 1 april 2004 aanwezige voorraad van het middel wordt voor 16 april 2004 teruggestuurd naar de producent.

Artikel 6

[Vervallen per 16-04-2004]

  • 1 De vrijstelling voor het bereiden, afleveren en toepassen van het middel geldt tot en met 31 maart 2004.

  • 2 De vrijstelling voor het voorhanden of in voorraad hebben geldt tot en met 15 april 2004.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 16-04-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 16-04-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 16 april 2004.

Artikel 9

[Vervallen per 16-04-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling leverbot 2003 en 2004.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina