Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 21-12-2003 t/m 31-12-2004

Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2004

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 6, achtste lid, van Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van de Europese Unie van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PbEG L 355);

Gelet op artikel 2, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2550/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van de Europese Unie houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2419/2001 (PbEG L 341);

Gelet op artikel 17, tweede lid, en artikel 30, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van de Europese Unie houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot premieregelingen (PbEG L 281);

Gelet op de artikelen 2.4, 3.4 en 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 4 De perioden voor het indienen van een aanvraag voor een premie, bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling dierlijke EG-premies, voor stieren en ossen voor het jaar 2004 zijn:

    • a. het tijdvak van 2 februari 2004 tot en met 1 maart 2004,

    • b. het tijdvak van 29 april 2004 tot en met 27 mei 2004,

    • c. het tijdvak van 2 augustus 2004 tot en met 30 augustus 2004, en

    • d. het tijdvak van 15 oktober 2004 tot en met 11 november 2004.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina