Regeling tarieven onderzoek binnenschepen 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 26-11-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende nieuwe vaststelling van de tarieven Binnenschepenwet, Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, Wet vervoer gevaarlijke stoffen en Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling tarieven onderzoek binnenschepen 2004)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek en verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van:

  • a. een certificaat van onderzoek, een communautair certificaat, of een communautair aanvullend certificaat ten behoeve van nieuw gebouwde schepen is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel, kolom 1;

  • b. een certificaat van goedkeuring in combinatie met een van de certificaten, genoemd in onderdeel a, ten behoeve van nieuw gebouwde schepen, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel, kolom 2.

SCHEEPSTYPE

KOLOM 1

KOLOM 2

 

     

motorvrachtschip

3.869

4.723

motortankschip

4.209

7.889

vrachtschip zonder voortstuwing

2.449

2.802

tankschip zonder voortstuwing

2.931

4.666

duwboot of sleep-duwboot

3.869

4.723

sleepboot

2.773

3.446

drijvend werktuig

2.449

2.802

rijksvaartuig

2.773

3.447

zeeschip (vrachtvaart)

1.838

2.109

zeeschip (tankvaart)

1.838

4.666

zeeschip (met zeevaartcertificaten)

1.838

veerboot (zoute veren)

12.498

14.365

veerpont-auto

2.852

3.509

veerpont-voet

1.838

hotelschip

9.510

rondvaartdagboot

6.297

open rondvaartdagboot

1.630

rondvaart Amsterdamse grachtentype

2.832

pleziervaartuig/jacht

2.773

zeilend passagiersschip

1.838

 • 2 Bij annulering of het later aanpassen van een schriftelijke aanvraag zullen naast de kosten voor reeds uitgevoerde werkzaamheden, berekend volgens het gestelde in artikel 3, standaard twee werkuren in rekening worden gebracht tegen een tarief van € 66 per uur.

 • 3 Indien een scheepstype niet is genoemd in de in het eerste lid opgenomen tabel, wordt door de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat het verschuldigde tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek en verdere werkzaamheden nodig voor de eerste of hernieuwde afgifte van een certificaat van onderzoek, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een certificaat van goedkeuring ten behoeve van bestaande schepen, dan wel voor het wijzigen van voornoemde certificaten ten behoeve van deze schepen is een tarief verschuldigd dat wordt berekend aan de hand van het aantal inspecties aan boord van het schip.

 • 2 Voor de inspecties aan boord van het schip zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  • a. voor de eerste inspectie, voor de eerste afgifte of vernieuwing van de geldigheidsduur van een certificaat € 243;

  • b. voor de tweede en volgende inspecties en voor inspecties gedurende de looptijd van een certificaat € 211;

  • c. in afwijking van onderdeel a, voor open rondvaartboten, voor de eerste inspectie € 211.

 • 3 Indien bij de inspecties aan boord van het schip gelijktijdig een elektrotechnisch onderzoek en een scheepsbouwkundig onderzoek plaatsvindt, worden deze onderzoeken als afzonderlijke inspecties aangemerkt.

 • 4 Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt ten behoeve van de afgifte of wijziging van een certificaat van onderzoek of een communautair certificaat in combinatie met de eerste afgifte of verlenging van de geldigheidsduur van een certificaat van goedkeuring, wordt het verschuldigde tarief voor deze inspectie verhoogd met € 180.

 • 5 Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt ten behoeve van de afgifte of wijziging van een certificaat van onderzoek in combinatie met de eerste afgifte of verlenging van de geldigheidsduur van een communautair aanvullend certificaat, wordt het verschuldigde tarief voor de eerste inspectie verhoogd met € 130.

 • 6 Indien een uitgebreide proefvaart deel uitmaakt van een inspectie aan boord van het schip, wordt het verschuldigde tarief voor die inspectie, ongeacht het aantal gelijktijdig uitgevoerde onderzoeken, bedoeld in het derde lid, verhoogd met € 309.

 • 7 Indien een beperkte proefvaart, een hellingproef of een diepgangscontrole deel uitmaakt van een inspectie aan boord van het schip, wordt het verschuldigde tarief voor die inspectie verhoogd met € 144.

 • 8 Indien een droogzetting deel uitmaakt van een inspectie als bedoeld in het tweede lid, wordt het verschuldigde tarief voor die inspectie, tenzij het een open rondvaartboot betreft, verhoogd met de volgende bedragen:

  • a. indien het een schip betreft met een lengte van minder dan 35 meter en er geen volledige diktemeting door de Divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt uitgevoerd: € 147;

  • b. indien het een schip betreft met een lengte van minder dan 35 meter en er een volledige diktemeting door de Divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt uitgevoerd: € 213;

  • c. indien het een schip betreft met een lengte van 35 meter of meer en er geen volledige diktemeting door de Divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt uitgevoerd: € 213;

  • d. indien het een schip betreft met een lengte van 35 meter of meer en er een volledige diktemeting door de Divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt uitgevoerd: € 279.

 • 9 Voor het opmaken of wijzigen van de in dit artikel genoemde certificaten is een tarief verschuldigd van € 52 per certificaat.

 • 10 Voor werkzaamheden op verzoek zoals het afstempelen van plaatjes, het opnieuw verzegelen van lensafsluiters e.d. is een tarief per uur verschuldigd van € 66.

 • 11 Indien een inspectie aan boord van het schip niet kan plaatsvinden op de geplande tijd en plaats, doordat het schip of de eigenaar van het schip of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is, is voor de wachttijd van de expert een tarief verschuldigd van € 66 per uur. Indien de inspectie geheel vervalt zullen standaard twee werkuren tegen € 66 per uur in rekening worden gebracht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor een onderzoek voor keuring van onderdelen of uitrustingsstukken waarvoor de goedkeuring van de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat of de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart is voorgeschreven is een tarief verschuldigd van € 203.

 • 2 Voor het aanwijzen van bedrijven om namens de Divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat installaties en onderdelen van objecten te mogen keuren wordt een tarief van € 66 in rekening gebracht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het keuren van een tekening, een stabiliteitsberekening of een lekberekening is een tarief verschuldigd van € 92.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor de afgifte en het wijzigen van een certificaat van onderzoek, een certificaat van goedkeuring, een communautair certificaat of een communautair aanvullend certificaat, waarbij geen inspectie plaatsvindt, en voor de afgifte van een ontheffing, bedoeld in de artikelen 5a, tweede lid, en 13a, tweede lid, van de Binnenschepenwet, waarbij geen inspectie plaatsvindt, is, per certificaat, bijlage bij een certificaat of verklaring, een tarief verschuldigd van € 52.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor de afgifte van een verklaring met betrekking tot de minimumbemanning is een tarief verschuldigd van € 52. Dit tarief wordt niet in rekening gebracht, indien gelijktijdig een inspectie aan boord van het schip plaatsvindt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor de afgifte van een duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift van een certificaat van onderzoek, een certificaat van goedkeuring, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een bijlage bij een certificaat of verklaring is een tarief verschuldigd van € 63.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden uitgevoerd, is een aanvullend tarief verschuldigd van € 66 per uur per ambtenaar voor de duur van de reis van en naar het buitenland en de eventuele wachttijd tijdens het verblijf aldaar. Bij de berekening van de tijdsduur van de reis van en naar het buitenland en het verblijf aldaar wordt uitgegaan van maximaal acht uren per etmaal.

 • 2 De eventuele reis- en verblijfskosten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling genoemde onderzoeken in het buitenland komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid is het aanvullende tarief niet verschuldigd, indien het onderzoek plaatsvindt in België of Duitsland, binnen een afstand van 50 km van de Nederlands-Belgische grens of Nederlands- Duitse grens.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 uur en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in het Algemeen Rijksambtenarenreglement daaraan gelijkgestelde dag, is een aanvullend tarief van € 33 per uur per ambtenaar verschuldigd.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde tarief is eveneens voor uitgevoerde onderzoeken in het buitenland buiten de daar ter plaatse geldende werktijden verschuldigd.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2005]

Alvorens een onderzoek of keuring wordt aangevangen, kan vooruitbetaling van het naar verwachting verschuldigde tarief worden verlangd.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling tarieven onderzoek binnenschepen 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven onderzoek binnenschepen 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina