Verordening financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2003

[Regeling vervallen per 13-05-2012.]
Geldend van 18-04-2004 t/m 12-05-2012

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 11 december 2003, houdende vaststelling van een financieringsfonds ten behoeve van de ruiming van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (Verordening financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2003)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikelen 93 en 100, derde lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 5 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I dan wel artikel 6 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren zodra dit in werking is getreden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-05-2012]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

productschap

:

het Productschap Pluimvee en Eieren;

2.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

3.

M.g.

:

Mycoplasma gallisepticum.

Artikel 2

[Vervallen per 13-05-2012]

  • 1 Er is een fonds dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter financiering van maatregelen ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette (opfok) ouderdieren leg- en vleesrassen kippen.

  • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 1.000.000,- niet overschrijden.

  • 4 Eventuele rente-opbrengsten worden aan het fonds toegevoegd, terwijl op de opbrengst van de heffingen door het productschap een aftrek wegens administratie en beheerskosten wordt toegepast.

Artikel 3

[Vervallen per 13-05-2012]

  • 1 Het bestuur beheert het fonds.

  • 2 De middelen van het fonds worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling die ander de in artikel 2, eerste lid gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.

Artikel 4

[Vervallen per 13-05-2012]

Het fonds kan door het bestuur bij verordening worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 5

[Vervallen per 13-05-2012]

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2003.

  • 2 De Verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2003.

Zoetermeer, 11 december 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 26 februari 2004 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 29 maart 2004, nr. TRCJZ/2003/11323.

Terug naar begin van de pagina