Besluit houdende mandatering van erkende instellingen en hippische sportorganisaties tot uitgifte van paspoorten voor paardachtigen (PVV) 2004

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 10-12-2006 t/m 30-06-2009

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 10 december 2003 houdende de mandatering van erkende instellingen en hippische sportorganisaties tot de uitgifte van paspoorten uit hoofde van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004 (Besluit houdende mandatering van erkende instellingen en hippische sportorganisaties tot uitgifte van paspoorten voor paardachtigen (PVV) 2004)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 6 van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

1.

Productschap

:

Productschap Vee en Vlees;

2.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

3.

verordening

:

de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

De voorzitter van de hierna genoemde erkende instellingen en hippische sportorganisaties wordt mandaat verleend om namens het bestuur, met inachtneming van het in de bijlage opgenomen protocol en het bij of krachtens de verordening bepaalde, te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het uitgeven van het paspoort bedoeld in artikel 6 van de verordening:

 • De Vereniging Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland, statutair gevestigd te Utrecht;

 • De Vereniging Nederlandse Quarter Horse Associatie, statutair gevestigd te Voorschoten;

 • De Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek Nederland, statutair gevestigd te Zeist;

 • De Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek”, statutair gevestigd te Leeuwarden;

 • De Koninklijke Vereniging “het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger”, statutair gevestigd te Den Haag;

 • De Vereniging het Nederlands Mini Paarden Registratie Stamboek, statutair gevestigd te Leusden;

 • De Vereniging het Nederlands Rijpaarden en -Ponystamboek, statutair gevestigd te Best;

 • De Vereniging het Nederlands Shetland Pony Stamboek, statutair gevestigd te Zutphen;

 • De Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport, statutair gevestigd te Den Haag;

 • De Vereniging Nederlands Stamboek voor IJslandse paarden, statutair gevestigd te Huis ter Heide (Ut);

 • De Vereniging het Groninger Paard, statutair gevestigd te Staphors;

 • De Vereniging het Nederlandse Appaloosa Stamboek, statutair gevestigd te Zeist;

 • De Vereniging het Nederlands Fell Pony Stamboek, statutair gevestigd te Haaksbergen;

 • De Vereniging het Nederlands Fjordenpaardenstamboek, statutair gevestigd te Hoenderloo;

 • De Vereniging het Nederlandsch Hackney Stamboek, statutair gevestigd te’s-Hertogenbosch;

 • De Vereniging Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek, statutair gevestigd te Den Haag;

 • De Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek, statutair gevestigd te Amersfoort;

 • De Welsh Pony & Cob Vereniging, statutair gevestigd te Amersfoort;

 • De Vereniging Het Nederlands Connemara Pony Stamboek, statutair gevestigd te Den Haag;

 • De Stichting “Het Nederlands Stamboek voor Tinkers”, statutair gevestigd te Almelo;

 • De Irish Cob Society Nederland, statutair gevestigd te Bruchem;

 • De Vereniging het Merens Stamboek Nederland, statutair gevestigd te Brummen;

 • De Vereniging het Nederlands Ezelstamboek, statutair gevestigd te Wassenaar;

 • De Stichting het Falabella Stamboek, statutair gevestigd te Elburg;

 • De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, statutair gevestigd te Ermelo;

 • De Vereniging het Nederlands Dartmoor Pony Stamboek, statutair gevestigd te Den Haag;

 • De Vereniging International Horse Breeders Association Heavy Warmbloods, statutair gevestigd te Oosterbeek;

 • De Vereniging Vrienden van het Andalusische paard in Nederland, statutair gevestigd te Bergeyk;

 • De Lipizzanerstamboek-Vereniging Nederland, statutair gevestigd te Bilthoven.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

De ondertekening bedoeld in artikel 2 luidt:

“HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP VEE EN VLEES, voor deze:

DE VOORZITTER VAN (de naam van de in artikel 2 aangewezen instelling of organisatie)”

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende mandatering van erkende instellingen en hippische sportorganisaties tot uitgifte van paspoorten voor paardachtigen (PVV) 2004.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

 • 3 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 10 december 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

.

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 16 december 2003, nr. TRCJZ/2003/10733.

Bijlage bij het besluit houdende mandatering van erkende instellingen en hippische sportorganisaties tot uitgifte van paspoorten voor paardachtigen (PVV) 2004

[Vervallen per 01-07-2009]

PROTOCOL PASPOORTUITGIFTE

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1. De aanvraag en uitgifte van een paspoort wordt niet afhankelijk gesteld van het lidmaatschap van de in artikel 2 genoemde erkende instellingen en hippische sportorganisaties waar de aanvraag wordt ingediend.

 • 2. Behalve in geval van de aanvraag van een vervolgpaspoort op voet van artikel 18 van de verordening of de aanvraag van een duplicaatpaspoort op voet van artikel 16 of 17 van de verordening, wordt geen paspoort uitgegeven ten behoeve van een paardachtige waarvoor reeds een paspoort is uitgegeven.

 • 3. Op voet van artikel 16 wordt slechts een duplicaatpaspoort uitgegeven indien de aanvrager het bewijs levert van het verlies of de diefstal van het paspoort.

 • 4. Behalve in het in punt 3 bedoelde geval wordt geen duplicaatpaspoort uitgegeven ten behoeve van een paardachtige waarvan de eigenaar van zijn rechtsvoorganger niet de beschikking heeft gekregen over het ten behoeve van de paardachtige uitgegeven paspoort.

 • 5. In geval de paardachtige is voorzien van een transponder, verifieert de in artikel 2 genoemde erkende instelling of hippische sportorganisatie de aanvraag door middel van raadpleging van de in artikel 19, derde lid, van de verordening bedoelde databank.

 • 6. Bij uitgifte van het paspoort wordt de barcode-sticker van de transponder in het paspoort aangebracht en afgestempeld.

 • 7. In geval van geregistreerde paardachtigen, worden in het paspoort ten minste 3 generaties van de paardachtige waar het paspoort betrekking op heeft, vermeld.

 • 8. In geval van de aanvraag van een vervolgpaspoort of een duplicaatpaspoort in het artikel 17, eerste lid, van de verordening bedoelde geval, worden de in het overgelegde paspoort door de dierenarts aangebrachte aantekeningen ter zake van de toegediende medicatie en entingen in het vervolgpaspoort respectievelijk duplicaatpaspoort overgenomen.

Terug naar begin van de pagina