Regeling subsidieplafond 2004 Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 25-11-2004 t/m 10-06-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 december 2003, nr. WJZ 3072764, tot vaststelling van het subsidieplafond, bedoeld in de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences, voor het jaar 2004

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences bedraagt € 4.550.000.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina