Wijzigingsregeling Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2003 en vaststelling subsidieplafond 2004

[Regeling vervallen per 07-11-2004.]
Geldend van 20-12-2003 t/m 06-11-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 december 2003, nr. WJZ 3072200, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 op grond van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2000, alsmede verhoging van het subsidieplafond voor 2003 en vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 op grond van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2003

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2000 en artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2003;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 07-11-2004]

Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2000 bedraagt € 100 000.

Artikel II

[Vervallen per 07-11-2004]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2003.]

Artikel III

[Vervallen per 07-11-2004]

Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2003 bedraagt € 5 000 000.

Artikel IV

[Vervallen per 07-11-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina