Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden

Geldend van 20-12-2003 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2003, IGZ/2003-12428, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden, opgenomen in het archief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en taakvoorgangers over de periode 1950-1994

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en taakvoorgangers, over de periode 1950-1994, de in het volgende lid genoemde beperkingen gesteld.

  • 2 Raadpleging van de archiefbescheiden met de inventarisnummers 434, 489, 712, 820, 857, 889, 973, 1098 is slechts mogelijk na ondertekening door de onderzoeker van het door het Nationaal Archief gehanteerde ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

  • 3 De beperking van de openbaarheid van de inventarisnummers, bedoeld in het tweede lid, geldt tot 75 jaar na afsluiting van de betreffende dossiers.

Artikel 2

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van de archiefbescheiden uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Bijlage

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven
Bijlage 58431.png
Bijlage 58432.png
Terug naar begin van de pagina