Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-08-2005.]
Geldend van 13-03-2004 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 10 december 2003, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het convenant verpakkingen III voor het jaar 2004 (Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2004)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I dan wel de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees zodra dit in werking is getreden;

Besluit:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

productschap:

Productschap Vee en Vlees;

onderneming:

onderneming waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend;

ondernemer:

een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft;

Convenant Verpakkingen III:

het op 4 december 2002 tussen het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening enerzijds en de Vereniging VNO-NCW, de Stichting Verpakking en Milieu, de Koninklijke vereniging MKB-Nederland anderzijds gesloten Integratieconvenant Verpakkingen.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.

Artikel 3

  • 1 De ondernemer is, ter bestrijding van de kosten die het productschap maakt als gevolg van deelname aan het Convenant Verpakkingen III, over het jaar 2004 een heffing verschuldigd ten bedrage van:

    • a. € 300,- indien de ondernemer uit hoofde van het Convenant Verpakkingen III monitorplichtig is;

    • b. € 150,- in alle ander gevallen.

  • 2 De ondernemer die ten genoegen van het productschap aantoont dat hij reeds op andere wijze dan via het productschap of subcluster deelneemt aan het Convenant Verpakkingen III is vrijgesteld van de in het eerste lid genoemde heffing.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2004.

Zoetermeer, 10 december 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 26 februari 2004 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 26 februari 2004, nr. TRCJZ/2003/11048.

Terug naar begin van de pagina