Vaststellingsbesluit factor xt Elektriciteitswet 1998

[Regeling vervallen per 01-07-2004.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-06-2004

Besluit tot vaststelling van de factor xt bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 58, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Gezien het advies van de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2004]

De korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering door vergunninghouders, bedoeld in artikel 58, eerste lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998, wordt voor de jaren 2004–2006 voor alle houders van een leveringsvergunning, als bedoeld in artikel 54 van de Elektriciteitswet 1998, vastgesteld op 6,2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen behorende bij dit besluit worden op de internetsite www.dte.nl geplaatst.

Den Haag, 9 december 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina