Uitvoeringsregeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 17-03-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2003, nr. WJZ 3070305, tot vaststelling van regels inzake innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten (Uitvoeringsregeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. het besluit: het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten;

 • c. een internationaal IS-project: project waarbij iedere niet in Nederland gevestigde betrokken persoon is:

  • 1°. een deelnemer in een samenwerkingsverband dat voor gemeenschappelijke rekening en risico een project uitvoert, die gevestigd is in een staat die deelneemt aan het Eureka-programma mits het project voor zover het industrieel onderzoek of preconcurrentiële ontwikkeling betreft is voorzien van een Eureka-label, dan wel gevestigd is in Japan, Singapore of de Verenigde Staten van Amerika;

  • 2°. een persoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, onder 1°, van het besluit, die gevestigd is in Japan, Singapore of de Verenigde Staten van Amerika, of

  • 3°. een persoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, onder 2°, van het besluit, die gevestigd is in een lidstaat die deelneemt aan het Eureka-programma dan wel in Japan, Singapore of de Verenigde Staten van Amerika.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als activiteit als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het besluit wordt aangewezen onderzoek en ontwikkeling, overwegend ten behoeve van ondernemingen die, volgens de Bedrijfsclassificatie Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI’93) worden ingedeeld in de categorieën:

  • 01. Landbouw, jacht en dienstverlening ten behoeve van de landbouw en de jacht;

  • 02. Bosbouw en dienstverlening ten behoeve van de bosbouw;

  • 03. Visserij, kweken van vis en schaaldieren alsmede dienstverlening ten behoeve van de visserij.

 • 2 Voorts worden als activiteiten als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het besluit, die niet tot een project worden gerekend, aangewezen: activiteiten in het kader van een project waarbij niet in Nederland gevestigde personen zijn betrokken en dat geen internationaal IS-project is.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 3 De in artikel 3, derde lid, van het besluit bedoelde maximale subsidiebedrag wordt voor een IS-project inzake een combinatie van preconcurrentiële ontwikkeling en industrieel onderzoek vastgesteld op € 1 000 000.

 • 5 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid, bedragen de daar genoemde maximale subsidiebedragen voor een internationaal IS-project telkens € 750.000.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De perioden in 2004 na afloop waarvan de aanvragen op grond van artikel 7 van het besluit, die in die perioden zijn ontvangen, worden behandeld, worden vastgesteld op:

  • a. 1 maart tot en met 29 april;

  • b. 3 mei tot en met 2 juli;

  • c. 5 juli tot en met 3 september;

  • d. 6 september tot en met 3 december.

  In alle gevallen geldt als sluitingstijd 18.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van artikel 7 van het besluit, ontvangen in de in het eerste lid genoemde perioden, wordt per periode vastgesteld op € 25 000 000.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies op aanvragen op grond van artikel 8 van het besluit inzake haalbaarheidsstudies, ingediend in de periode die loopt met ingang van 1 maart 2004 tot en met 30 september 2004, uiterlijk 18.00 uur, wordt vastgesteld op € 4 000 000.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit geldt, indien alleen ondernemingen daaraan deelnemen of daarbij betrokken zijn, dat niet alle daaraan deelnemende of daarbij betrokken ondernemingen een ondernemer mogen zijn:

  • a. in wiens onderneming alleen of tezamen met andere ondernemingen in binnen- en buitenland van de groep, waartoe de ondernemer behoort, meer dan 25.000 werknemers werkzaam zijn, of

  • b. waarvan in totaal meer dan de helft van het geplaatste kapitaal direct of indirect wordt verschaft door twee of meer ondernemers als bedoeld onder a.

 • 2 Voor de bepaling van het aantal werknemers dat bij een ondernemer in dienst is, geldt als peildatum de laatste dag van het aan het jaar van indiening van de aanvraag voorafgaande kalenderjaar, worden deeltijdwerkers naar evenredigheid van de met hen overeengekomen arbeidsduur in aanmerking genomen en worden, indien de ondernemer tot een groep behoort, de bij de tot die groep behorende natuurlijke personen of rechtspersonen in dienst zijnde werknemers in aanmerking genomen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

Als criteria als bedoeld in artikel 13, derde lid, van het besluit worden voor technologische innovatie, duurzaamheid, technologische samenwerking en economisch perspectief respectievelijk vastgesteld:

 • a. de mate waarin wordt bijgedragen aan technologische vernieuwing of aan wezenlijk nieuwe toepassingen van een bestaande technologie;

 • b. de mate waarin wordt bijgedragen aan verbetering van de ecologische of sociale prestaties van een deelnemer in een samenwerkingsverband, dan wel van een persoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit dan wel van de ecologische of sociale aspecten van de samenleving;

 • c. de mate van doelmatigheid en doeltreffendheid van het project, de nieuwheid van het samenwerkingsverband en de betrokkenheid van kennisinstellingen, en

 • d. de mate waarin de projectresultaten meer economische waarde creëren, wordt aangesloten aan de doelstellingen van de deelnemende ondernemingen en de toepassingsmogelijkheden van de projectresultaten uitgebreider zijn.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2003

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina