Instellingsbesluit DLG-raad

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 18-09-2012 t/m 28-02-2015

Instellingsbesluit DLG-raad

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. DLG: Dienst landelijk gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Er is een DLG-Raad.

 • 2 De DLG-Raad heeft tot taak de minister te adviseren over:

  • a. de balans tussen de jaarlijkse vraag naar en de beschikbare inzet van DLG;

  • b. de door DLG te hanteren normkosten;

  • c. de efficiëntie en kwaliteit van het DLG-apparaat vanuit het belang van de opdrachtgevers en afnemers van DLG bij een kwalitatief goede dienstverlening;

  • d. de door DLG uit te brengen offertes;

  • e. de door DLG vast te stellen jaarplannen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De DLG-Raad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vier leden, die telkens voor een periode van ten hoogste vier jaar worden benoemd. Voorzitter en leden zijn na afloop van een periode terstond herbenoembaar.

 • 2 De voorzitter wordt benoemd en ontslagen door de minister.

 • 3 Van de vier leden wordt de helft op voordracht van de gezamenlijke provincies en de andere helft op voordracht van de minister, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gezamenlijk benoemd en ontslagen.

 • 4 De directeur DLG is belast met het secretariaat van de DLG-Raad, maar maakt van de Raad geen deel uit.

 • 5 De DLG-raad vergadert zo dikwijls de voorzitter of een lid van de raad het verlangt maar ten minste vier maal per jaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2015]

Voor het tijdsvak van 11 december 2011 tot en met 11 december 2012 worden benoemd:

 • de heer ir. J. Teelen, als voorzitter;

 • de heer mr. J. Teders, als lid op voordracht van de gezamenlijke ministers;

 • mevrouw G. Prins, als lid op voordracht van de gezamenlijke ministers;

 • de heer ir. J.C. Boxem, als lid op voordracht van de gezamenlijke provincies;

 • de heer drs. J.H.J. Verburg, als lid op voordracht van de gezamenlijke provincies.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Aan de voorzitter en de leden van de DLG-raad wordt voor hun werkzaamheden in die hoedanigheid een door de minister vast te stellen jaarlijkse vergoeding toegekend.

 • 3 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt in enig jaar naar evenredigheid vastgesteld in het geval van tussentijdse benoeming onderscheidenlijk tussentijds ontslag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 10 december 2003.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina