Regeling medebewind vergoeding en tuchtrechtelijke maatregelen identificatie en registratie eenhoevige dieren

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2009

Regeling medebewind vergoeding en tuchtrechtelijke maatregelen identificatie en registratie eenhoevige dieren

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 94, 108 en 108a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de artikelen 2 en 3 van het Besluit identificatie en registratie voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 3 Onverminderd het tweede lid bestaat de gevorderde medewerking uit het verrichten van werkzaamheden en het bij verordening stellen van nadere regels met betrekking tot de betaling van de in het tweede lid bedoelde vergoeding.

  • 4 Bij verordening als bedoeld in het tweede en derde lid, kan de bevoegdheid tot het vaststellen van de hoogte van de in het tweede lid bedoelde vergoeding worden overgedragen aan een ander orgaan van het Productschap Vee en Vlees.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Het Productschap Vee en Vlees kan in de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009 bepalen dat bij overtreding van de artikelen 6, derde en vierde lid, 7, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, 10, 12 en 13 van die verordening tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling medebewind vergoeding en tuchtrechtelijke maatregelen identificatie en registratie eenhoevige dieren.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina