Vergoedingsregeling opschaling Nationaal Coördinatiecentrum

Geldend van 31-12-2003 t/m heden

Vergoedingsregeling opschaling Nationaal Coördinatiecentrum

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17, negende lid, en artikel 23, elfde lid van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Gehoord de ondernemingsraad van het directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;

In overeenstemming met het Departementaal Georganiseerd Overleg;

Besluit:

Artikel 1. Definitiebepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • 1. jaardienstrooster: het schema, opgesteld door het bevoegd gezag, aan de hand waarvan de medewerker over het kalenderjaar in ploegendienst diensten verricht;

  • 2. uitgebreide kernbezetting: de maximale bezetting, die aan de hand van een lijst met ambtenaren, aangesteld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kan worden aangewezen om op grond van het door het bevoegd gezag opgestelde jaardienstrooster diensten te verrichten ten behoeve van het Nationaal Coördinatiecentrum;

  • 3. opschaling: de uitbreiding van het aantal medewerkers, dat door het bevoegd gezag wordt aangewezen om in geval van crisisomstandigheden of dreiging daarvan op grond van het door het bevoegd gezag opgestelde jaardienstrooster diensten te verrichten ten behoeve van het Nationaal Coördinatiecentrum;

  • 4. medewerker:

    • a. de ambtenaar, aangesteld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en tewerkgesteld bij het Nationaal Coördinatiecentrum;

    • b. de ambtenaar, opgenomen in de Uitgebreide Kernbezetting;

  • 5. bevoegd gezag: het hoofd van het Nationaal Coördinatiecentrum.

Artikel 2. Vergoedingen bij opschaling

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingsregeling opschaling Nationaal Coördinatiecentrum.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina