Tweede subsidieregeling extra middelen voor verbetering van leerstofaanbod aan zorgleerlingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 20-12-2003 t/m 31-07-2008

Tweede subsidieregeling extra middelen voor verbetering van leerstofaanbod aan zorgleerlingen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Wijziging Subsidieregeling extra middelen voor verbetering van leerstofaanbod aan zorgleerlingen

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling extra middelen voor verbetering van leerstofaanbod aan zorgleerlingen.]

Artikel 2. Subsidieverlening en -vaststelling

[Vervallen per 01-08-2008]

De Subsidieregeling extra middelen voor verbetering van leerstofaanbod aan zorgleerlingen is van overeenkomstigetoepassing op het kalenderjaar 2004, waarbij wordt uitgegaan van

  • a. een bedrag per leerling ter grootte van € 2,50;

  • b. de teldatum 1 oktober 2002 volgens de voorlopige 1 oktober 2002 gegevens;

  • c. de betaalbaarstelling van het subsidiebedrag in december 2003;

  • d. de besteding van het subsidiebedrag vóór 1 januari 2005;

  • e. de financiële verantwoording in de AVR over het jaar 2004, en

  • f. de inzending van het financieel verslag uiterlijk op 1 maart 2005.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede subsidieregeling extra middelen voor verbetering van leerstofaanbod aan zorgleerlingen.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina