Wijzigingsregeling zonekaart Besluit geluidhinder spoorwegen

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 22-12-2004

Wijziging zonekaart als bedoeld in artikel 106a Wet geluidhinder en artikel 3, eerste lid, van het Besluit geluidhinder spoorwegen

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat en na overleg met de betrokken spoorwegexploitant en gemeentebesturen;

Gelet op artikel 106a van de Wet geluidhinder en artikel 1, vierde lid, en artikel 3, tweede en derde lid, van het Besluit geluidhinder spoorwegen;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De volledige (zone)kaart is verkrijgbaar bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer, Afdeling LOK, ipc 635, postbus 30945 GX Den Haag, tel 070-3394557, fax 070-3391280. De zonekaart is ook te vinden op de website van het ministerie (www.vrom.nl).

Den Haag, 5 december 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage , genoemd in artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Kaart van 1 januari 2004 behorende bij Besluit geluidhinder spoorwegen.

De nummers op de kaart verwijzen naar de tabel waarin de bij het traject behorende zonebreedte is opgegeven. Deze nummers verwijzen tevens naar het databestand waarin alle gegevens van deze trajecten zijn opgeslagen. Dit bestand is in beheer bij ProRail met uitzondering van trajecten waar geen spoor meer ligt.

Tabel aanpassing zonebreedten Besluit geluidhinder spoorwegen van 1 januari 2004

Trajekt

Gemeente

Zonebreedte in meters gemeten vanuit buitenste spoorstaaf

661

Borsele

500

662 (km 49,5–54,2)

Borsele

500

662 (km 54,2–61,9)

Borsele

500

664

Borsele

200

665

Borsele

100

669

Borsele

200

661

Goes

500

662 (km 49,5–54,2)

Goes

500

662 (km 54,2–61,9)

Goes

500

664

Goes

200

665

Goes

100

669

Goes

200

662 (km 54,2–61,9)

Middelburg

500

663 (km 61,9–74,35)

Middelburg

100

669

Middelburg

200

663 (km 61,9–74,35)

Vlissingen

100

669

Vlissingen

200

Deelkaart Zeeland (oude situatie)

Bijlage 57407.png

Deelkaart Zeeland (nieuwe situatie)

Bijlage 57408.png
Terug naar begin van de pagina