Regeling bekostiging landelijke organen beroepsonderwijs voor leer-werktrajecten vmbo 2003-2004

[Regeling vervallen per 01-08-2005.]
Geldend van 19-12-2003 t/m 31-07-2005

Regeling bekostiging landelijke organen beroepsonderwijs voor leer-werktrajecten vmbo 2003-2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bekostiging

[Vervallen per 01-08-2005]

  • 1 Aan een landelijk orgaan wordt voor de uitvoering voor de taken, bedoeld in artikel 10b3, eerste lid, en 10b4, tweede lid, van de WVO een bedrag van euro 350,00 verstrekt per gesloten leer-werkovereenkomst waarbij het landelijk orgaan partij is, en die in de periode 16 april 2003 tot en met 15 april 2004 worden afgesloten en ondertekend.

  • 2 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt éénmalig verstrekt.

  • 3 Per leerling per leer-werkplek kan één leer-werkovereenkomst voor bekostiging in aanmerking worden gebracht.

  • 4 Het landelijk orgaan stuurt uiterlijk 1 mei 2004 een opgave van het aantal afgesloten leer-werkovereenkomsten naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, CFI/BVH/BVE, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Het landelijk orgaan Aequor stuurt de opgave naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, afdeling BI, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2005]

De regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding en geldigheidsduur

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2005.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging landelijke organen beroepsonderwijs voor leer-werktrajecten vmbo 2003-2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

.
Terug naar begin van de pagina