Regeling herlevingstermijn WW

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2003, Directie Sociale Verzekering, nr. SV/F&W/2003/90418B, houdende het buiten toepassing verklaren van de maximale herlevingstermijn voor de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (Regeling herlevingstermijn WW)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1. Buiten toepassing verklaring maximale herlevingstermijn

De termijn van zes maanden, bedoeld in artikel 21, derde lid, van de Werkloosheidswet blijft buiten toepassing ten aanzien van de werknemer, bedoeld in artikel 7 van de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten.

Artikel 2. Intrekking

De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juli 1994, nr. 943457 (Stcrt. 210), wordt ingetrokken.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling herlevingstermijn WW.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 december 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Naar boven