Regeling eenmalige specifieke uitkering Gemeente Rotterdam in verband met het Project [...] programma beveiligingsplannen havenfaciliteiten

Geldend van 14-12-2003 t/m heden

Regeling, houdende toekenning van een eenmalige specifieke uitkering aan de Gemeente Rotterdam in verband met het Project ontwikkeling programma beveiligingsplannen voor havenfaciliteiten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 17, vijfde lid, Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. Gemeente: Gemeente Rotterdam;

 • c. project: Project ontwikkeling en nationaal toepasbaar maken van een web-based programma voor het maken van een beoordeling van veiligheidsrisico’s, het bepalen van de benodigde beveiligingsmaatregelen en het maken van het internationaal- en Europeesrechtelijk voorgeschreven beveiligingsplan voor havenfaciliteiten;

 • d. programma: programma als bedoeld onder c;

 • e. uitkering: uitkering als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De Minister verstrekt aan de Gemeente een eenmalige specifieke uitkering van honderdachttienduizend Euro (€ 118.000) als bijdrage in het nationaal toepasbaar maken van het programma.

Artikel 3

De Gemeente stelt het programma ter beschikking van de beheerders van de andere Nederlandse zeehavens.

Artikel 5

De Gemeente draagt ervoor zorg dat het programma niet ter beschikking wordt gesteld van organisaties, personen of buitenlandse overheden die voorkomen op een lijst, welke door de Minister, gelet op de veiligheid van de Staat, na overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan de Gemeente wordt medegedeeld.

Artikel 6

Binnen vier weken na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling wordt aan de gemeente een voorschot betaald van negentig procent van de verstrekte uitkering.

Artikel 7

 • 1 De gemeente legt binnen drie maanden na afloop van het project en uiterlijk op 31 maart 2004 aan de Minister over:

  • a. een inhoudelijk verslag over het project;

  • b. een financiële verantwoording over de gemaakte kosten van het project.

Artikel 8

 • 1 De Minister stelt de uitkering vast binnen een maand na de ontvangst van de in artikel 7 bedoelde bescheiden.

 • 2 De uitkering wordt overeenkomstig de vaststelling betaald, onder verrekening van het in artikel 6 bedoelde voorschot.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde uitkering wordt binnen vier weken na de vaststelling betaald.

Artikel 9

De Minister kan de verstrekte uitkering op een lager bedrag vaststellen indien:

 • a. de uitkering niet of niet geheel besteed is aan het project;

 • b. de gemeente niet heeft voldaan aan een of meer van de voorwaarden, genoemd in de artikelen 3, 4, 5 of 7, dan wel

 • c. indien de verstrekte uitkering onjuist was en de gemeente dit wist of behoorde te weten.

Artikel 10

Onverschuldigd betaalde uitkeringsbedragen en voorschotten kunnen worden teruggevorderd voorzover na de dag waarop de beschikking waarbij de uitkering wordt vastgesteld is bekendgemaakt, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenmalige specifieke uitkering Gemeente Rotterdam in verband met het Project ontwikkeling programma beveiligingsplannen voor havenfaciliteiten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina