Regeling aanvullende bekostiging AOC’s en IPC’s 2003

[Regeling vervallen per 01-07-2005.]
Geldend van 14-12-2003 t/m 30-06-2005

Regeling aanvullende bekostiging AOC’s en IPC’s 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. instelling: instelling als bedoeld in de artikelen 1.3.3 en 1.3.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b. AOC: agrarisch opleidingscentrum;

 • c. IPC: agrarisch innovatie- en praktijkcentrum;

 • d. BVE-raad: BVE-raad, bedoeld in de Kaderregeling subsidiëring BVE-raad;

 • e. ICT: informatie- en communicatietechnologie;

 • f. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Paragraaf 2. Integraal personeelsbeleid

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 1 Aan een instelling kent de minister aanvullende bekostiging toe ter voorbereiding van de ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid in de instelling.

 • 2 De instellingen die in 2003 voor de eerste maal aanspraak maken op een aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, zijn de instellingen die zijn voorgedragen door de BVE-Raad in het kader van de vierde tranche van de Voordracht BVE-instellingen voor toekenning financiële middelen voor integraal personeelsbeleid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 1

Het totaal beschikbare budget voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt voor het jaar 2003 € 500.422,–, waarvan € 328.920,– bestemd is voor de aanvullende vergoeding, bedoeld in het tweede en derde lid, en € 181.512,– voor de aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 4.

 • 2 De hoogte van de aanvullende bekostiging bedraagt per AOC een bedrag dat wordt berekend naar rato van de omvang berekend op grond van artikel 2.2.2 van het Uitvoeringsbesluit WEB, dat de instelling over het jaar 2003 ontvangt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 2, eerste lid, verstrekt de minister aan de instellingen die door de Vereniging BVE-Raad zijn voorgedragen voor een aanvullende bekostiging voor het jaar 2002, in 2003 een aanvullende bekostiging van € 45.378,– ten behoeve van de ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2005]

De instelling werkt mee aan een door de BVE-Raad op te stellen halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de stand van zaken van de voorbereiding, ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid.

Paragraaf 3. Zij-instromers

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2005]

Indien het dienstverband met de zij-instromer, bedoeld in artikel 6, voortijdig wordt beëindigd, meldt het bevoegd gezag dit aan de minister onder opgave van het reeds bestede deel van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 6.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2005]

De aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 6, bedraagt € 10.000,– per zij-instromer. Per zij-instromer als bedoeld in artikel 6 wordt slechts aan één AOC een aanvullende bekostiging verstrekt.

Paragraaf 4. Opleiden in de school

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 1 Aan een AOC kent de minister in 2003 aanvullende bekostiging toe ten behoeve van het opzetten en uitvoeren van projecten, gericht op het inrichten van een opleidingsinfrastructuur als bedoeld in de Stimuleringsregeling opleiden in de school in het voortgezet onderwijs 2003–2004.

 • 2 De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 4,10 per leerling die op 1 oktober 2002 was ingeschreven als leerling in het voortgezet onderwijs bij het desbetreffende AOC.

Paragraaf 5. Schoolbudget

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 1 Aan een AOC verstrekt de minister een aanvullende bijdrage ten behoeve van het versterken van het beleidsvoerend vermogen en het realiseren van vernieuwingen in het voortgezet onderwijs, als bedoeld in de Regeling aanvulling schoolbudget voortgezet onderwijs (vo) 2003–2005.

 • 2 De aanvullende vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 31,15 per leerling die op 1 oktober 2002 was ingeschreven als leerling in het voortgezet onderwijs bij het desbetreffende AOC.

Paragraaf 6. Ict-voorzieningen en groen kennisnet

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 1 De minister verleent het bevoegd gezag van een AOC een aanvullende bekostiging van € 60,– per leerling voor het gebruik van ICT, ten behoeve van de kwaliteitsbevordering en innovatie van het onderwijs.

 • 2 De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend op basis van:

  • a. het aantal leerlingen in het voorbereidend beroepsonderwijs dat op 1 oktober 2002 stond ingeschreven bij de instelling;

  • b. het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2002 stond ingeschreven bij de beroepsopleidende leerweg bij de instelling;

  • c. 35% van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2002 stond ingeschreven bij de beroepsbegeleidende leerweg bij de instelling.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2005]

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 verleent de minister aan het bevoegd gezag van een AOC voor het jaar 2004 een aanvullende bekostiging van € 20,– per leerling ten behoeve van het gebruik van groen Kennisnet. De aanvullende bekostiging, bedoeld in de eerste volzin, wordt berekend overeenkomstig artikel 11, tweede lid.

Paragraaf 7. Betaling en verantwoording

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2005]

De aanvullende bekostiging, bedoeld in de artikelen 2, 4, eerste lid, 9 en 11, wordt uiterlijk op 31 december 2003 betaald.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2005]

De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt uiterlijk in de maand september 2004 betaald.

Artikel 15

[Vervallen per 01-07-2005]

De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 6, wordt betaald in de maand volgend op de maand waarin het bevoegd gezag een aanvraag als bedoeld in dat artikel heeft ingediend bij de minister.

Artikel 16

[Vervallen per 01-07-2005]

De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 10, eerste lid, wordt als volgt betaald:

 • a. In december 2003 43% en in januari 2004 57% van de aanvullende bekostiging voor het schooljaar 2003–2004;

 • b. In oktober 2004 43% en in januari 2005 57% van de aanvullende bekostiging voor het schooljaar 2004–2005.

Artikel 17

[Vervallen per 01-07-2005]

De instelling verantwoordt de besteding van de aanvullende bekostiging in haar jaarrekening.

Paragraaf 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 18

[Vervallen per 01-07-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2005.

Artikel 19

[Vervallen per 01-07-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging AOC’s en IPC’s 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 december 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina