Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2003

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 13-12-2003 t/m 27-08-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2003, nr. Z/F-2430820, houdende een nadere aanwijzing ter zake van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2003 (Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2003)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 2003 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van € 4,532 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 25 november 2003, terug tot en met 27 november 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina