Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2004

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 12-12-2003 t/m 31-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2003, nr. Z/F-2430816, houdende aanwijzing terzake van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten in het kader van de verzekering ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor het jaar 2004 (Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2004)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-03-2005]

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2004 € 133,561 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 23-03-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 25 november 2003, terug tot en met 27 november 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 23-03-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina