Tweede nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2002

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 10-12-2003 t/m 31-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2003, nr. Z/F-2430827, houdende een nadere aanwijzing ter zake van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2002 (Tweede nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2002)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-03-2005]

Voor het jaar 2002 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van € 2,514 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 23-03-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 25 november 2003, terug tot en met 27 november 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 23-03-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina