Regeling aanvragen subsidie Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 06-12-2003 t/m 22-12-2004

Regeling aanvragen subsidie Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 3, 7, 10 en 11 van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 2 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen slechts worden ingediend voor projecten die gericht zijn op het thema genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel e, en op de sub-thema’s:

    • a. bloembollenteelt,

    • b. paddestoelenteelt,

    • c. glastuinbouw.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor deze aanvraagperiode worden de subsidieplafonds als volgt vastgesteld:

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

In aanvulling op het bepaalde in artikel 11 van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw worden projecten, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, hoger gerangschikt naarmate:

  • a. het project een grotere energiebesparingspotentie heeft;

  • b. de energiebesparing toepasbaar is op een groter aantal bedrijven of een groter aantal hectares;

  • c. indien het een project betreft als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel c, het project relevant is voor meerdere gewassen of gewasgroepen.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina