Regeling aanvullende bekostiging versterking praktijkvakken in het praktijkonderwijs 2003 - 2004

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 13-12-2003 t/m 30-12-2004

Regeling aanvullende bekostiging versterking praktijkvakken in het praktijkonderwijs 2003 - 2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister:

  de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap;

 • b. school voor praktijkonderwijs:

  een zelfstandige school of afdeling voor praktijkonderwijs, verbonden aan een school voor voorbereidend beroepsonderwijs of een scholengemeenschap waaraan een school voor voorbereidend beroepsonderwijs is verbonden;

 • c. praktijkvakken:

  onderwijs aan leerlingen van scholen voor praktijkonderwijs ter voorbereiding op functies binnen de regionale arbeidsmarkt.

Artikel 2. Doel van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs of van een school voor voortgezet onderwijs met een afdeling praktijkonderwijs ontvangt een vast bedrag per school of per afdeling en een bedrag per, op 1 oktober 2002 getelde, leerling om deel te nemen in netwerken waarin scholen samenwerken om de praktijkvakken beter aan te laten sluiten op de behoeften van de regionale arbeidsmarkt.

Artikel 3. Toegekend bedrag

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs ontvangt eenmalig een vast bedrag van € 10.000 en eenmalig een bedrag van € 100 per ingeschreven leerling als bedoeld in de artikelen 7 en 7a van het Bekostigingsbesluit W.V.O..

Artikel 4. Verstrekking aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs ontvangt de aanvullende bekostiging zonder voorafgaande aanvraagprocedure.

 • 2 Het bevoegd gezag van de school voor praktijkonderwijs ontvangt uiterlijk in december 2003 een besluit omtrent de verstrekking van de aanvullende bekostiging. De betaling van de aanvullende bekostiging vindt eveneens uiterlijk in december 2003 plaats.

Artikel 5. Verantwoording aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt door scholen met lumpsumbekostiging verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft.

 • 3 De verklaring van de accountant ten behoeve van scholen voor praktijkonderwijs op declaratiebasis bij de Aanvraag vaststelling rijksvergoedingen(AVR) omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging. De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in 2004 besteed en verantwoord in de Aanvraag vaststelling rijksvergoeding (AVR) die op dat jaar betrekking heeft.

 • 4 Het bevoegd gezag van de school voor praktijkonderwijs verleent medewerking aan de inhoudelijke evaluatie van de netwerken.

Artikel 6. Publicatie

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt met toelichting geplaatst in Uitleg OCenW-Regelingen. Van deze regeling zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag nadat deze in Uitleg OCenW-Regelingen is geplaatst.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging versterking praktijkvakken in het praktijkonderwijs 2003 - 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur enn wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina