Subsidieregeling internetvoorziening onrendabele gebieden

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 12-12-2003 t/m 31-07-2008

Subsidieregeling internetvoorziening onrendabele gebieden

Mede namens de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit;

Gelet op:

Besluit

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2008]

De minister kan in 2004 en 2005 subsidie verstrekken ten behoeve van de kosten van de inrichting van een internetvoorziening voor scholen en instellingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in onrendabele gebieden.

Artikel 3. Subsidie aanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

Subsidie wordt op aanvraag verleend aan het bevoegd gezag van scholen en instellingen met één of meer locaties in onrendabele gebieden.

Artikel 4. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de verstrekking van subsidie als bedoeld in artikel 2 geldt in 2004 en in 2005 een subsidieplafond van € 5 miljoen.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag evenredig over het aantal locaties waarvoor subsidie wordt verleend.

 • 3 De subsidie per locatie bedraagt maximaal € 5000,- per jaar.

Hoofdstuk 2. Aanvraag van de subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 5. Aanvraag van een subsidie en aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend bij:

  • Cfi

   T.a.v. BPO/PPA

   Postbus 606

   2700 ML Zoetermeer

 • 2 Een aanvraag vindt plaats door het inzenden van het volledig ingevulde en door het bevoegd gezag ondertekende aanvraagformulier met het kenmerk CFI 63016. Dit formulier is te downloaden via www.cfi.nl. Het aanvraagformulier is ook te bestellen met het plaketiket CFI 84887.

 • 3 De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een door het bevoegd gezag ondertekende verklaring waarin staat dat er voor de locatie of locaties waarvoor subsidie wordt aangevraagd, geen adsl- en/of tweeweg kabelverbinding met het internet beschikbaar is omdat deze op de plaats van vestiging van de locatie door geen enkele aanbieder wordt aangeboden.

Artikel 6. Termijn indiening aanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De subsidieaanvraag voor de jaren 2004 en 2005 moet uiterlijk op 1 februari 2004 zijn ontvangen. Aanvragers ontvangen uiterlijk in maart 2004 een beschikking.

 • 2 Aanvragen, ingediend na 31 januari 2004, worden niet in behandeling genomen.

 • 3 De minister verdeelt het beschikbare bedrag op de in artikel 4 beschreven wijze, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, als datum van ontvangst geldt.

Hoofdstuk 3. Voorwaarden, vaststelling en verlening van de subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 7. Tijdvak subsidieverstrekking

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Subsidie wordt verstrekt voor maximaal 2 jaar.

 • 2 Het subsidiebedrag wordt verstrekt in twee termijnen.

 • 3 Indien de locatie of locaties waarvoor subsidie is aangevraagd, op 1 januari 2005 over een adsl- en/of tweeweg kabelverbinding met het internet kan, onderscheidenlijk kunnen, beschikken omdat deze op de plaats van vestiging aangeboden wordt, maakt het bevoegd gezag hiervan vóór 1 februari 2005 melding aan Cfi (t.a.v. BPO/PPA) en wordt de tweede termijn niet uitgekeerd.

Artikel 8. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-08-2008]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de binnen het kader van artikel 4 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Artikel 9. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-08-2008]

Ten aanzien van de subsidievaststelling gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • a. de school of instelling gaat een contract aan met een internetleverancier ten behoeve van het gebruik van internet binnen het onderwijs voor de locatie of locaties waarvoor subsidie is aangevraagd, en

 • b. indien de in onderdeel a genoemde contractactuele verplichting minder bedraagt dan de beschikbare middelen voor de internetvoorziening, kan de school of instelling de resterende middelen inzetten voor een duurzame oplossing van de internetvoorzieningproblematiek op de school of instelling.

Hoofdstuk 4. Verantwoording van de subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 10. Verantwoording van de subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 2 Voor scholen als bedoeld in de WPO en de WEC wordt de ontvangen subsidie herkenbaar opgenomen in de administratie van de school en de daartoe bestemde bijlage bij de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR). De verklaring van de accountant bij de Aanvraag vaststelling rijksvergoeding omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

 • 3 Voor scholen en instellingen als bedoeld in de WVO en de WEB geldt dat overeenkomstig de OCW-Richtlijnen Jaarverslaggeving in de jaarrekening de aan het verslagjaar toe te rekenen subsidie herkenbaar als bate wordt verantwoord, en de lasten worden verwerkt binnen de daartoe bestemde posten. Een afzonderlijke specificatie van de lasten naar kostensoort is niet noodzakelijk. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

Artikel 11. Informatieplicht

[Vervallen per 01-08-2008]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Hoofdstuk 5. Betaling

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 12. Betaling van de subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

Het bevoegd gezag ontvangt de subsidie voor het eerste subsidiejaar, bedoeld in artikel 4, uiterlijk de maand volgend op de verlening van de subsidie. Het subsidiebedrag voor het tweede subsidiejaar wordt in de dertiende maand na de beschikking op de aanvraag betaald.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in Uitleg OCW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling internetvoorziening onrendabele gebieden.

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

mr. M. C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina