Regeling vrijstelling chloorthalonil teeltseizoen 2003

[Regeling vervallen per 30-12-2003.]
Geldend van 04-12-2003 t/m 29-12-2003

Regeling vrijstelling chloorthalonil teeltseizoen 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 30-12-2003]

Van het verbod van artikel 10, eerste lid, van de wet wordt voor het voorhanden of in voorraad hebben en het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen die de in de bijlage bij deze regeling vermelde werkzame stof bevatten, vrijstelling verleend aan degenen die gedurende het teeltseizoen 2003:

 • a. beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam zijn in de teelt waarvoor het betrokken middel ingevolge deze regeling is vrijgesteld, of

 • b. ten behoeve van een onder a bedoeld persoon ter uitoefening van een beroep of bedrijf werkzaamheden met het betrokken gewasbeschermingsmiddel verrichten.

Artikel 3

[Vervallen per 30-12-2003]

De in artikel 2 bedoelde vrijstelling is slechts van toepassing op de gewasbeschermingsmiddelen die voor de betrokken werkzame stof in de bijlage bij deze regeling staan vermeld, en voor zover het afleveren, het voorhanden of in voorraad hebben, het binnen Nederland brengen of het gebruiken van die gewasbeschermingsmiddelen plaatsvindt ten behoeve van de bestrijding van de ziekte of plaag in de teelt waarvoor het betrokken middel ingevolge deze regeling is vrijgesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 30-12-2003]

De in artikel 2 bedoelde vrijstelling is voorts slechts van toepassing, voor zover het middel wordt gebruikt overeenkomstig de gebruiksvoorschriften, zoals die voor de betrokken werkzame stof zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 6

[Vervallen per 30-12-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling chloorthalonil teeltseizoen 2003.

Artikel 7

[Vervallen per 30-12-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 februari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 november 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Directeur-Generaal

,

R.M. Bergkamp

Bijlage

[Vervallen per 30-12-2003]

Chloorthalonil

[Vervallen per 30-12-2003]

Merknamen:

– Daconil 500 Vloeibaar

Merknaam: Daconil 500 Vloeibaar

Gehalte werkzame stof: 500 g/l chloorthalonil

Toelatingsnummer: toegelaten onder 7827 N

Toelatingshouder: Syngenta Crop Protection B.V.

Gebruiksvoorschriften

[Vervallen per 30-12-2003]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:

 • a. in de teelt onder glas van komkommers;

 • b. in de teelt van spruitkool;

 • c. in de teelt van knolselderij en bleekselderij;

 • d. in de teelt van bloemisterijgewassen;

 • e. in de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten, waarbij voor de toepassing in de vollegrond geldt dat deze uitsluitend is toegestaan indien het middel in een maximale dosering van 2,2 l/ha (lage boomkwekerijgewassen en vaste planten) resp. 1,7 l/ha (hoge boomkwekerijgewassen) wordt verspoten.

Het maximum aantal toepassingen is gewasgerelateerd, met een maximum van 5 toepassingen per teeltseizoen.

Veiligheidstermijnen

[Vervallen per 30-12-2003]

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

3 dagen voor komkommer;

4 weken voor knolselderij en bleekselderij;

2 weken voor spruitkool.

De toepassing door middel van een met de hand getrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets) of door middel van een vliegtuig is verboden.

Voor de bespuiting mag geen gebruik worden gemaakt van een spuitgeweer of een spuitkanon.

Het betreden van een behandelde ruimte is slechts toegestaan na minimaal 4 uur luchten en draag beschermende handschoenen bij werkzaamheden in het gewas.

Dit middel kan onherstelbare effecten veroorzaken, kan ernstig oogletsel veroorzaken en kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Het volgende moet daarom in acht worden genomen:

 • Buiten bereik van kinderen bewaren.

 • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

 • Spuitnevel niet inademen.

 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 • Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 30-12-2003]

Toepassingen

[Vervallen per 30-12-2003]

Komkommers onder glas, ter bestrijding van valse meeldauw

Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen; de behandeling indien nodig herhalen met een interval van 7 dagen. Maximaal 3 toepassingen per teelt.

Dosering: 0,3% (300 ml per 100 liter water)

Spruitkool, ter bestrijding van witte roest (Albugo candida)

Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. De behandeling, afhankelijk van de ziektedruk en de weersomstandigheden, indien nodig om de 14 dagen herhalen. Maximaal 4 toepassingen per teelt.

Dosering: 3 liter per ha

Knolselderij en bleekselderij, ter bestrijding van bladvlekkenziekte (Septoria apiicola)

Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen; de behandeling enkele malen herhalen met tussenpozen van 10–14 dagen. Maximaal 5 toepassingen per teelt.

Dosering: 3,75 liter per ha

Chrysanten, ter bestrijding van Japanse roest

In het vegetatieve stadium van het gewas om de 7–10 dagen voorbehoedend een bespuiting uitvoeren. Maximaal 5 toepassingen per teelt.

Dosering: 0,3 % (300 ml per 100 liter water)

Chrysanten, ter bestrijding van Ascochyta

Voor en na het opruimen van mogelijke infectiehaarden het gehele gewas regelmatig voorbehoedend spuiten waarbij ook de onderzijde van het blad goed geraakt dient te worden. Maximaal 5 toepassingen per teelt.

Dosering: 0,3% (300 ml per 100 liter water)

Violen, ter bestrijding van bladvlekkenziekte

Zodra aantasting wordt waargenomen om de 10–14 dagen een behandeling uitvoeren. Maximaal 5 toepassingen per teelt.

Dosering: 0,35% (350 ml per 100 liter water)

Anjers, ter bestrijding van spat (Mycosphaerella)

Zodra aantasting wordt waargenomen om de 10–14 dagen een behandeling uitvoeren. Maximaal 5 toepassingen per teelt.

Dosering: 0,3% (300 ml per 100 liter water)

Boomkwekerijgewassen en vaste planten, ter bestrijding van valse meeldauw en bladvlekkenziekte.

Tegen valse meeldauw een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. Bladvlekkenziekte dient preventief te worden bestreden. De behandelingen dienen regelmatig te worden herhaald. Maximaal 3 toepassingen per teelt.

Dosering: 0,3% (300 ml per 100 liter water)

In de vollegrondsteelten maximaal 2,2 l per ha toepassen bij lage boomkwekerijgewassen en vaste planten en max. 1,7 l/ha bij hoge boomkwekerijgewassen (b.v. laanbomen)

Het verdient aanbeveling om door middel van een proefbespuiting na te gaan of het in aanmerking komende gewas het middel verdraagt.

Terug naar begin van de pagina