Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Besluit van 26 november 2003, nr. 03.004876, houdende gelijkstelling van 6 mei 2005, 26 mei 2006, 18 mei 2007, 27 december 2007, 28 december 2007 en 31 december 2007 met een algemeen erkende feestdag

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 19 november 2003, Directie Strategie Rechtspleging, nr. 5253439/803;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene termijnenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet worden gelijkgesteld 6 mei 2005, 26 mei 2006, 18 mei 2007, 27 december 2007, 28 december 2007 en 31 december 2007.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van verschijning van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 26 november 2003

Beatrix

De

Minister

van Justitie

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina