Richtlijn Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek

Geldend van 05-12-2003 t/m heden

Richtlijn Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het Organiek Besluit Rijkswaterstaat (Stb.1971, 42);

Overwegende:

– dat sinds 1990 de Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS) geleidelijk is ingevoerd bij de dienstonderdelen van Rijkswaterstaat;

– dat deze systematiek in de praktijk heeft bewezen waardevol te zijn en ook wordt gebruikt door andere wegbeheerders en hulpdiensten;

– dat echter nog geen sprake is van algemeen gebruik;

– dat het in verband met de samenwerking tussen wegbeheerders en hulpdiensten noodzakelijk is te beschikken over een uniform landelijk voorschrift voor de plaatsaanduiding op wegen dat algemeen wordt gebruikt;

Besluit:

Artikel 2. BPS

  • 1 Voor de plaatsaanduiding op wegen wordt de Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS) gebruikt zoals beschreven in het rapport Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft, ISBN 90-369-0006-9, Rapport nr P-DWW-94-014, december 1994.

  • 2 Dit rapport is ter inzage gelegd op de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de bibliotheken van de regionale directies van Rijkswaterstaat en kan ook worden geraadpleegd op internet: http://www.minvenw.nl/rws/dww/home/richtlijnen/bps/index.htm

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Richtlijn Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina