Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 25 november 2003, nr. W&B/URP/2003/87935a, houdende nadere regels inzake de berekening van de uitkeringen aan de gemeenten, bedoeld in artikel 50 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 50, tweede lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

Besluit:

Artikel 2. Berekening uitkering Bbz 2004 voor gemeenten

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor gemeenten wordt de uitkering Bbz 2004 berekend aan de hand van de volgende formule

UGBBZ = (KBBZ : TKBBZ) x TBBBZ

waarbij:

  • a. UGBBZ de uitkering Bbz 2004 aan de gemeente is;

  • b. KBBZ de gemeentelijke uitkeringsuitgaven Bbz in het uitvoeringsjaar 2001 zijn;

  • c. TKBBZ het totaal is van de gemeentelijke uitkeringsuitgaven Bbz in het uitvoeringsjaar 2001;

  • d. TBBBZ het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen Bbz aan gemeenten in het uitvoeringsjaar 2004.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 november 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina