Regeling kooldioxide-index warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998

Geldend van 01-07-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 november 2003, nr. WJZ 3069447, houdende wijziging van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998 in verband met introductie van de kooldioxide-index (Regeling kooldioxide-index warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 1, zesde lid, en 31, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel III

  • 2 Een producent als bedoeld in het eerste lid, die een WKK-installatie instandhoudt met een andere krachtbron dan uitsluitend een of meerdere gasmotoren, draagt er zorg voor dat hij beschikt over een meetprotocol, dat voldoet aan de WKK-meetvoorwaarden, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1, en dat uiterlijk op 30 juni 2004 is goedgekeurd door een gecertificeerd meetbedrijf.

  • 3 De netbeheerder stelt vast dat de gegevens, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde verklaring, betrekking hebben op de desbetreffende WKK-installatie en, voor zover van toepassing, of er sprake is van een toepasselijk meetprotocol, dat is goedgekeurd door een gecertificeerd meetbedrijf. De netbeheerder deelt het resultaat van deze vaststelling binnen vier weken na ontvangst van de verklaring en het meetprotocol mee aan de producent en aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Artikel IV

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2004, met uitzondering van artikel III, dat in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel V

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kooldioxide-index warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 2 en A, die ter inzage worden gelegd bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, Utrechtseweg 310, Arnhem.

Den Haag, 25 november 2003

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Bijlage B. behorend bij artikel III, vijfde lid

Emissie van kooldioxide door referentie-installaties ten behoeve van het kalenderjaar 2004

Bouwjaar WKK

Referentie elektriciteit

KRE: emissie kooldioxide referentie (in kg/1000 kWh-elektriciteit)

 

Hoogspanning

v ≥ 110 kV

Middenspanning

0,4 < v < 110 kV

Laagspanning

v ≤ 0,4 kV

1994 en eerder

393,9

402,0

414,9

1995

390,2

398,2

410,9

1996

386,5

394,4

407,0

1997

382,8

390,7

403,2

1998

379,1

387,0

399,4

1999

375,1

382,8

395,0

2000

371,0

378,6

390,7

2001

366,3

373,9

385,8

2002

361,8

369,3

381,0

2003

358,0

365,4

377,0

2004

354,3

361,6

373,1

Bouwjaar WKK

Referentie warmte

KRW: emissie kooldioxide referentie (in kg/GJ-warmte)

 

Stoom

t ≥ 140 oC

Heet water

70 ≤ t < 140 oC

Warm water

t < 70 oC

Fornuizen

t ≥ 140 oC

1994 en eerder

61,46

58,70

56,51

63,55

1995

61,39

58,64

56,45

63,48

1996

61,33

58,57

56,40

63,41

1997

61,26

58,51

56,34

63,33

1998

61,19

58,45

56,28

63,26

1999

61,13

58,39

56,23

63,19

2000

61,06

58,33

56,17

63,12

2001

60,99

58,27

56,12

63,05

2002

60,93

58,21

56,09

62,98

2003

60,87

58,16

56,06

62,91

2004

60,81

58,11

56,03

62,85

Terug naar begin van de pagina