Warenwetregeling vrijstelling evenementroken vis

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 03-12-2003 t/m 30-09-2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2003, nr. VGB/VL 2433328, houdende de Warenwetregeling vrijstelling evenementroken vis

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken;

Gelet op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder evenement: een kampioenschap of markt, of daarmee te vergelijken andere tijdelijke gebeurtenis.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 22, derde lid, van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen, voor zover het betreft het roken van vis in een mobiele of tijdelijke bedrijfsruimte in het verband van een evenement, onder de volgende voorschriften:

  • a. het desbetreffende evenement wordt ten minste twee maanden voor de eerste dag van het evenement schriftelijk aangemeld bij de desbetreffende regionale dienst van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Keuringsdienst van Waren;

  • b. het desbetreffende evenement vindt ten hoogste één keer per kalenderjaar plaats, en duurt ten hoogste zeven aaneengesloten dagen; en

  • c. de aanwijzingen ter bescherming van de volksgezondheid, gegeven door de met het toezicht belaste ambtenaar van de Voedsel en Waren Autoriteit, worden in acht genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling vrijstelling evenementroken vis.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina